Home

Exempel lönekartläggning

I arbetet med lönekartläggning och analys bör ni även uppmärksamma behov av andra åtgärder än lönejusteringar. Det kan exempelvis handla om översyn av lönesättande kriterier, kompetensutveckling av arbetstagare med lågt löneläge eller ogynnsam löneutveckling eller utbildning av lönesättande chefer. Om inget händer Lönekartläggning är en metod för arbetsgivare att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan olika grupper av anställda, exempelvis kvinnor och män. Du kan använda vår enkla Excelmall! En löneskillnad är osaklig om det enda som kan förklara den är något av följande: kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller. Syftet med kartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män. Även andra anställningsvillkor ska finnas med i lönekartläggningen, som till exempel tjänstebil, bostads- eller reseförmåner, bonussystem och liknande. (DO.se, 2019 I lönekartläggningen ska du som arbetsgivare bedöma om löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete har ett samband med kön. För att kunna göra den bedömningen ska du göra både en kartläggning och en analys

Lönekartläggning är ett lagstadgat krav och syfte med lönekartläggning är att upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader. Kartläggning ska ske i samverkan med med arbetstagarrepresentanterna. Börja med att läsa mer i diskrimineringslagen. Kom överens med din arbetsgivare om samverkansformerna Företag med fler än 10 anställda behöver skriftligt dokumentera arbetet med lönekartläggning. Här är ett exempel på hur denna dokumentation kan se ut Den ska även beskriva vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver genomföras på arbetsplatsen. Om lönekartläggningen har visat att det finns behov av lönejusteringar ska justeringarna kostnadsberäknas. Kostnaden anges lämpligtvis som kronor per månad (kr/månad) eller kronor per år (kr/år). Som arbetsgivare ska du också planera in när. Lönekartläggning - så här gör du Alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år. Syftet med lönekartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Arbetet med lönekartläggningen ska ske i samverkan med arbetstagarna

Lönekartläggning har genomförts under hösten 2017 och ligger till grund för lönebildningen 2018. Syftet med arbetsvärdering och lönekartläggning är att få ett genomarbetat och analyserat resultat inför kommande löneöversyn. I lönekartläggningen finns 790 antalet arbeten. Analys har gjorts av 52 lika arbeten Alla arbetsgivare ska genomföra en årlig lönekartläggning. Arbetsgivare som har mellan 10 och 24 anställda ska ha en årlig skriftlig dokumentation över lönekartläggningen och de åtgärder som planeras i syfte att eliminera en osaklig löneskillnad Kravet på lönekartläggning skiljer sig dock från övriga krav på aktiva åtgärder då det enbart avser skillnader i lön som beror på kön. Arbetet med lönekartläggning ska dokumenteras om företaget har minst 10 anställda. (För företag med 25 eller fler anställda ska även arbetet med övriga aktiva åtgärder dokumenteras. Lönekartläggning. Lönekartläggningar görs för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Med osaklig menas att skillnaden inte kan förklaras utifrån de lönekriterier som finns

Kartläggning av bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor. Lista alla lönebestämmelser och löneförmåner för att få ett underlag för att bedöma om dessa är könsneutrala och även tillämpas på samma sätt för kvinnor och män med lika eller likvärdigt arbete Lönekartläggningen och analysen ska avse samtliga anställda på företaget, oavsett facklig tillhörighet eller anställningsform. Däremot är företagsledande personer vars lön och andra anställningsvillkor förhandlas direkt med bolagsstyrelsen undantagna. Arbetet ska ske i samverkan Arbetsgivaren har ansvaret för att lönekart

VAD innebär lönekartläggning? En lönekartläggning innebär att man analyserar skillnader i löner och anställningsvillkor på arbetsplatsen utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och anställningsvillkor redan tidigt i löneprocessen Syftet med lönekartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor. Alla arbetsgivare som har minst 10 anställda ska även dokumentera den årliga lönekartläggningen samt eventuella planerade åtgärder. Här kan du läsa mer om lönekartläggningens lagkrav Lönekartläggning är ett exempel på en sådan aktiv åtgärd. Guide: Så gör ni en lönekartläggning - steg för steg. Hur ofta måste man göra en lönekartläggning och när? Varje år, men spelar ingen roll när på året. Olika krav beroende på företagets storlek

Checklista: Lönekartläggning och analys Unione

Lönelotsarna är ett nätverk av experter på lönebildning och lönekartläggning. Vi erbjuder stöd och utbildning med fokus på lönekartläggning och arbetsvärdering med hjälp av verktyget Analys Lönelots. Lönelotsarna har hjälpt organisationer och företag i deras arbete för jämställda löner sedan 1990-talet Vi på Edge har mångårig erfarenhet av lönekartläggning och har hjälpt hundratals arbetsgivare med detta. Här har vi samlat ihop de vanligaste frågorna vi brukar få tillsammans med våra svar för att hjälpa dig som ska göra, eller har funderingar kring lönekartläggning

Vårt digitala lönekartläggningsverktyg. Alla arbetsgivare måste varje år genomföra en lönekartläggning med syfte att se till att arbetsplatsens löner är jämställda. Med vårt digitala lönekarläggningsverktyg PIHR PAY EQUALITY genomför du snabbt och enkelt den årliga lönekartläggningen genomföra årliga lönekartläggningar. Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder. Arbetsgivare med minst 25 anställda ska dokumentera alla delar av arbetet. Arbetsgivare . med mellan 10 och 24 anställda ska dokumentera arbetet med lönekartläggning. För arbetsgivare med färre än 10 anställda finns det inget krav på dokumentation

Så gör du lönekartläggning enkelt - Visma Spc

 1. Lönekartläggning - bakgrund i Barnmorskemålet Kartläggning av lönepolitik och praxis. 11.45-12.45. Lunch (ingår i priset). 12.45-14.15. Pass III Definition av lika arbete Faktorplan och arbetsvärdering Likvärdiga arbeten och lönepolitiken. 14.15-14.30. Fikapaus. 14.30-16.00. Pass IV Analys av löneskillnader utifrån lönepolicy och praxi
 2. Hur är det med lönekartläggning? Är det också en del av planen? Både ja och nej. Läs mer om lönekartläggning här. (länk kommer) Och hur är det med mångfaldsplan? Ska du ha det istället för jämställdhetsplan, eller både och? Läs om mångfaldsplan här. (länk kommer
 3. Årlig lönekartläggning. Alla arbetsgivare ska varje år kartlägga och analysera de bestämmelser och praxis om lön och löneförmåner som tillämpas på arbetsplatsen. Exempel på faktorer som påverkar är: lönekriterier, lönepolicy, bonus, belöningssystem och förmåner
 4. eringslagen får det inte finnas osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män på en arbetsplats. Alla arbetsgivare ska därför varje år göra en så kallad lönekartläggning, för att upptäcka och åtgärda eventuella osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män
 5. Lönesättningen är ett av instrumenten för att styra verksamheten. För att den ska fungera väl behöver du som lönesättande chef vara tydlig med vad du förväntar dig av dina anställda. Du ska kunna förklara enligt vilka principer lönen sätts, den så kallade lönepolitiken. På kommande sidor kan du läsa mer om det du som lönesättande chef behöver veta gällande lönesättning.
 6. Lönekartläggning ger även i allmänhet bättre kontroll över de anställdas lönenivåer och medför att ojämnheter i lönebildningen lättare kan upptäckas. Med mallen kan du genomföra denna kartläggning så att allt går rätt till. DokuMera har även en checklista inför lönekartläggning, Checklista lönekartläggning med id 4345

Planer som ger försprång. Perfekt lösning för er! Planen i Sverige AB har en lösning för alla under måttot Vi gör jobbet - Ni tar besluten Lösningarna omfattar bl.a. Planen Total - en totallösning som säkerställer att arbetet mot en verksamhet fri från diskriminering och trakasserier blir gjort, och att det utvecklas Lönekartläggning Tjänster Analys Lönelots Läs mer Om oss Kontakt Läs mer. här hittar du. Rapporter. Här finns de rapporter som Lönelotsarna har tagit fram. Du Den just nu uppmärksammade bristen på specialistsjuksköterskor, till exempel intensivvårdssjuksköterskor, har funnits under lång tid

Vad är Lönekartläggning? Hur gör man? (Guide 2021

 1. PIHR erbjuder marknadens effektivaste lönekartläggningsmjukvara. Boka demo idag
 2. Lönekartläggning. Lönekartläggning ger er som arbetsgivare en tydlig överblick över organisationens lönestruktur. Låt oss på Azets kan hjälpa er. Syftet med lönekartläggning är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader. Skillnaderna är osakliga om de har ett direkt eller indirekt samband med till exempel.
 3. Inför lönekartläggningen ska aktuella månadslöner tas fram och deltidslöner räknas upp till heltid. Dessutom ska alla eventuella löneförmåner och sidoförmåner tas med, till exempel förmånsbil och rikskuponger. Median- och medellön I arbetet med kartläggning och analys ska medellön och/eller medianlön tas fram
 4. Lönekartläggning är konstruerad, som det tidigare har framkom-mit, efter tre huvudområden som sammanlagt har åtta faktorer. Denna modell är anpassad till kyrkans verksamhet. Därför är rangordningen densamma i stort sett för alla befattningar inom trossamfundet Svenska kyrkan. De åtta faktorerna har rangornats efter deras betydelse enlig

Lönekartläggning - hjälp i det årliga arbetet D

Lönekartläggning och analys för jämställda löner. Din arbetsgivare ska i samverkan med Unionen gå igenom bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor ur ett jämställdhetsperspektiv samt analysera löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete Därför är vårt verktyg - Lönekartläggning - skalbart. Det är byggt både för dem som i första hand vill uppfylla lagkraven och för dem som vill använda lönekartläggningen som underlag och verktyg för andra områden, till exempel arbetsvärdering, utveckling av lönestruktur och fördjupad analys av löneskillnader En lönekartläggning syftar till att upptäcka, åtgärda och förhindra oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Ett sätt att öka förutsättningarna för en saklig lönesättning, samt undvika att lönerna upplevs bli satta godtyckligt, är att ha en känd lönepolicy där det tydligt framgår hur organisationen sätter sina löner, det vill säga vad som värdesätts och premieras Man gjorde till exempel inte någon ordentlig lönekartläggning innan lönesamtalen, vilket behövs för att upptäcka om individer eller grupper ligger fel. Brita Augustin Liljeros påpekar att Gullspångs litenhet är en försvårande faktor så tillvida att det i vissa verksamheter bara jobbar två tre Visionmedlemmar

Lönekartläggningar. Regeringens förslag om att företag ska göra årliga lönekartläggningar möter olika reaktioner hos arbetsgivarna. Svenskt Näringsliv är kritiska, samtidigt som Bankinstitutens arbetsgivarorganisation är positiva och redan i dag har årliga lönekartläggningar i sina kollektivavtal Lönekartläggning handlar bland annat om att arbetsgivare ska analysera till exempel genom att tydliggöra eller förenkla kraven för arbetsgivare. Lika många, från båda sidor, ville se ökat stöd från DO . DISKRIMINERINGSLAGEN S KRAV PÅ LÖNEKARTLÄGGNING . 8

Hur gör man en lönekartläggning - HR Foku

Lönekartläggning för att förhindra osakliga löneskillnader. Alla arbetsgivare ska genomföra årliga lönekartläggningar för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män. Lönekartläggningen ska ske i samverkan med Lärarnas Riksförbund Lönekartläggning på ett enkelt sätt. Enligt Diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder ska alla arbetsgivare genomföra en lönekartläggning varje år så att eventuella osakliga löneskillnader på grund av kön kan rättas till. Lön är en lika viktig fråga för arbetstagaren som för arbetsgivaren och det är viktigt att det. Lönekartläggning. Lonelots. Hoppa till: Navigering, sök. Specialmodul för lönekartläggning Här importerar du en excelfil med uppgifter från lönesystemet. Alternativ: Använd grupper från excelark. Du kan välja att göra enbart en lönekartläggning när arbetsvärderingen inte gjort med detta verktyg. Exceltabellen skall innehålla.

Kursen varvar teori med praktiska exempel. Syftet med kursen är att ge praktiska råd och tips om hur lönekartläggningen kan genomföras. Mål. Efter genomgången kurs ska du ha fått all kunskap som behövs för att genomföra en lönekartläggning som uppfyller lagens krav Krav på dokumentation vid lönekartläggning. Företag som har 10 anställda eller fler ska skriftligt dokumentera hur arbetet med lönekartläggning har gått till och vilka resultat man kommit fram till. Här följer ett exempel på hur denna dokumentation kan se ut. 1 Löner och anställningsvillkor - exempel - Vi undanröjde en risk för könsdiskriminering inom det här området. I vår lönekartläggning behöver vi undersöka och analysera om det finns osakliga löneskillnader som vi måste justera. Kom igång med aktiva åtgärder. Kontakta oss Exempel på klassificering..20. Sida 3 av 21 Inledning AID för klassificering av att det ska användas som ett sådant till exempel vid lönekartläggning. Det innebär att AID inte är avsett för att identifiera lika och likvärdiga arbeten. AID behöver

Två olika sätt att mäta sjukfrånvaro Idag är kravet på att redovisa sjukfrånvaro i årsredovisningen borttaget sedan mer än 10 år men de flesta lite större organisationer redovisar sjukfrånvaron årsvis eller oftare. Ett viktigt nyckeltal som många följer över tiden. Det är viktigt både ur ett hälsoperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv. När det var obligatorisk att. När vi talar om datadriven lönesättning, talar vi om rationella beslutsunderlag och en regelstyrd tillämpning av dessa vid beslut om löner. Själva reglerna - till exempel uttryckta i en lönepolicy - bör baseras på ledningens syn på medarbetare, kultur och generella idé om vilket företag man är och vill vara. Allecti HR ser inte. 2.0 3.0 0.66 25500.0. 1.0 1.0 0.5 33000.0 31000.0 32000.0 1.06. 0.0 7.0 0.0 25000.0. 2.0 1.0 23000.0. Kartläggning av lika arbeten Lika arbeten Antal kvinnor Antal mä

Vad säger lagen om lönekartläggning? Arbetsgivarens

 1. eringslagens 3 § 8 står det att arbetsgivare ska göra en lönekartläggning. Syftet med en lönekartläggning är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män
 2. Gäller även till exempel överdirektörer anställda genom beslut av regeringen, länsråd som är ställföreträdare för landshövdingen samt riksåklagare. 800000000 Befattningar som för tillfället inte är meningsfulla att klassificera. Här klassificeras också arbetsuppgifter där medarbetaren är tjänstledig en längre period
 3. Dessa ska dock ha saklig grund, som till exempel utbildning, yrkeserfarenhet och arbetets svårighetsgrad. Om någon sådan grund inte finns, kallas löneskillnaden för osaklig. Ett exempel på detta är löneskillnader som beror på kön. Vad facket kan göra. Ställa krav på att lönekartläggning genomförs enligt la
 4. Lönekartläggning 2019 3/6 resultat för 2019 års lönekartläggning har SLU delvis begränsat omfattningen av analysen av lika och likvärdiga arbeten. 2 Arbeten i lönekartläggningen SLUs lönekartläggning omfattar 188 arbeten och 3505 anställda, 1917 kvinnor (55 %) och 1588 män (45 %)
 5. Lönekartläggning - ett verktyg för sakliga löner Alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år för att upptäcka, åtgärda och exempel kön. Det ska inte förväxlas med löneskillnader som beror på kompetens, marknad eller svårighetsgrad i arbetet. 1
 6. ska användas som ett sådant till exempel vid lönekartläggning. Det innebär att AID inte per automatik kan användas för att identifiera lika och likvärdiga arbeten. AID behöver i så fall kompletteras. Det löpande arbetet med AID-kodning Klassificeringsarbetet görs av lokala parter
 7. Ytterligare ett exempel på kontraproduktivt arbetssätt är DOs rapport 2016:1 med titeln Sakligt motiverad eller koppling till kön. I stället för att se till att arbetsgivarna arbetade fram godkända lönekartläggningar valde DO att låta en forskare göra en kvalitativ analys av det lönekartläggningsmaterial som begärts in från landsting och privata arbetsgivare under åren 2013-2014

Ett exempel på detta är Medlingsinstitutets årsrapport om löneskillnader från 2013. Rapporten visar bland annat att det fortfarande finns en ovägd löneskillnad på i snitt 13,4% mellan kvinnor och män (Medlingsinstitutet, 2015). För att synliggöra dessa löneskillnader använder sig företag av lönekartläggningar Lönekartläggning. Varje år måste arbetsgivaren göra en lönekartläggning för att motverka orättvisa löner på grund av kön. Det står i Diskrimineringslagen. Både lön och andra anställningsvillkor, till exempel reseförmåner eller extra semesterdagar, ska tas med i kartläggningen. När kartläggningen har gjorts ska arbetsgivaren. Kursen varvar teori med praktiska exempel. Syfte Syftet med kursen är att ge praktiska råd och tips om hur lönekartläggningen kan genomföras. Mål Efter genomgången kurs ska du ha fått all kunskap som behövs för att genomföra en lönekartläggning som uppfyller lagens krav. Målgrup hur arbetet med lönekartläggning och analys kan gå till. I an-slutning till denna redogörelse ges exempel. Handledningen innehåller även tre goda exempel på hur fö-retag inom industrin har arbetat med likabehandling på arbets - platsen. Avslutningsvis återges korta rättsfallsreferat från Arbetsdom

Det kan till exempel ske genom att någon utsedd personalrepresentant deltar. Under avtalsperioden 2016-2017 pågår ett partsgemensamt arbete med att ta fram en praktisk handledning rörande jämställdhet och andra likabehandlingsfrågor. Skriften kommer även innefatta ett avsnitt avseende processen vid lönekartläggning kraven på till exempel lönekartläggning finns på www.do.se. Nya bestämmelser för arbetsgivare | 2 (6) Fyra steg - sju diskrimineringsgrunder - fem områden. Arbetsgivaren ska fortlöpande genomföra ett arbete i fyra steg: 1. undersöka risker och hinder. 2. analysera orsaker. 3 Lönekartläggning är ett verktyg som bevisat fungerar för att komma åt lönediskriminering. 42 procent av de arbetsplatser där man har gjort lönekartläggningar hade osakliga löneskillnader 2010. Exempel på en aktiv åtgärd är en arbetsgivares skyldighet att göra lönekartläggningar

Dokumentation - Lönekartläggnin

 1. 6 LÖNEKARTLÄGGNING 34 6.1 Lagreglerat sedan 1994 34 6.2 Skärpning av kraven i jämställdhetslagen 34 6.2.1 Botemedlet mot framförd kritik 35 6.2.2 Det praktiska tillvägagångssättet vid tillämpningen av 37 ILO-konventionen nr 100 är ett exempel härp.
 2. Lönekartläggning. Exempel på sådana förhandlingar som Saco-S-föreningen nyligen kallat till är när arbetsgivaren har haft en person anställd som vikarie i mer än två år under de senaste fem åren vilket gör att personens anställning har övergått i en tillsvidareanställning
 3. eringslagen ställer och hur lönekartläggningen kan genomföras så enkelt som möjligt. Kursen varvar teori med praktiska exempel med syftet att ge praktiska råd och tips om hur lönekartläggningen kan genomföras
 4. Vi skapar HR-relaterade system baserade på passionerat intresse för användarfokuserade system. Systemen är framtagna genom omfattande arbete med verksamhetsutveckling inom HR- och Payrollprocesser, där systemen är byggda utifrån förståelsen hur arbetet genomförs och att systemen ska stödja det arbetsflödet på bästa sätt
 5. INTERVJU MED JAANA. Flera områden inom HR-arbetet är tydligt avgränsade och kan med fördel bedrivas i projektform med hjälp av en extern konsult. Exempel på HR Projekt är kompetenskartläggning och befattningsvärderingar, lönekartläggning, lönerevision samt förändringsarbete vid omorganisation, övertalighet eller.
 6. - Till exempel vet vi att många anställda vill vara lediga på fredagen vid Kristi Himmelsfärd för att på så sätt få långledigt. Då kan arbetsgivaren, efter överenskommelse med facket, bestämma att den dagen stänger vi verksamheten och reserverar tid från tidbanken för detta
 7. Det kan till exempel vara att göra jämställdhetsplaner och lönekartläggningar. Det bidrar inte bara till bättre arbetsplatser utan också till att de journalistiska produkterna genomsyras av jämställdhet. Tips! Ni kan välja ett jämställdhetsombud i fackklubben

Lönekartläggning - Din guide till aktiva åtgärder mot

Det förebyggande arbetet mot diskriminering. I Diskrimineringslagen finns krav på att arbetsgivaren i samverkan med facket ska vidta aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter. Om det finns 25 eller fler arbetstagare ska arbetet med aktiva åtgärder- vilka åtgärder som planeras och genomförs. Hör av di Exempel på lönekartläggning inom kommunsektorn Lönekartläggningen omfattar i huvudsak heltidsanställda med full lön. I fråga om deltidsanställda görs en separat lönekartläggning som beaktar jämförelseproblem på grund av varierande arbetsinsatser Lönekartläggningen görs i syfte att Exempel på tabell och diagram som använts i analysen: Befattning: Kvinnor Män Totalt Antal 151 st. 96 st. 247 st. Andel 61 % 39 % Medellön 40 919 kr 41 276 kr 41 057 kr Lönespridning 16,1 % 17,1 % Relativ.

Jobbar man på en arbetsplats med till exempel bara säljare blir nästa steg busenkelt. Men så fort det kommer in fler personalkategorier blir det svårare. Man kan bli tvungen att göra någon typ av arbetsvärdering där varje tjänst strimlas ner till flera faktorer som sedan viktas eller poängsätts utifrån kunskaper och färdigheter, ansvar, ansträngning och arbetsförhållanden Lönekartläggning mycket mellan könen i till exempel kategorin företagsekonomer, personaltjänstemän m.fl. har mannen en medelinkomst som är 8000 kr högre per månad än kvinnan.8 Könsfördelningen i denna yrkeskategori är dock förhållandevis jämn, det som till. Sidoförmåner är till exempel tjänstebil, bostads- eller reseförmåner men även sådant som bortförhandlad övertidsersättning, extra semester och löneväxling ska tas i beaktande. Om företaget har någon form av bonussystem behöver även det analyseras så att det inte är utformat så att det gynnar främst det ena könet eller tillämpas olika för kvinnor och män 2HR Lönekartläggning 2.0 . Aon Talent, Reward and Performance Proprietary and Confidential 1 Innehåll Logga in 2 Glömt lösenord 2 Startsidan 3 Ett exempel kan vara om man vill se skillnader mellan regionerna/avdelningarna internt hos er. Detta lägger ni in unde En introduktion till lönekartläggning, stöttning med arbetsvärdering eller projektledning är exempel på hur Aons konsulter kan vara till hjälp. Hur kan konsultstöd underlätta? Kontakta Aon för mer information om verktyget och personlig rådgivning. Kontakta oss

Hur länge har ni jobbat med lönekartläggning? - Den här lönekartläggningen började vi resonera kring med företaget redan under våren 2017. Vi diskuterade till exempel hur materialet skulle tas fram, hur det skulle redovisas och hur vi skulle hantera skillnader om det skulle framkomma några sådana. Förra lönekartläggningen skedde. Lönekartläggning är en genomgång av löner och lönepriciper. Syftet är att upptäcka, synliggöra och åtgärda osakliga löneskillnader. Lönekartläggningen ska göras i samverkan med facket. En lönekartläggning ska göras årligen på alla arbetsplatser, oavsett antal anställda. Läs mer om lönekartläggning Från och med 1 januari 2017 träder nya regler om regler om lönekartläggning och aktiva åtgärder i kraft. Lönekartläggning Enligt nuvarande regler gäller att arbetsgivare ska kartlägga och granska att arbetstagare har jämställda löner oavsett kön, religiös uppfattning eller etnisk tillhörighet

Lönekartläggning mall - Lönekartläggning mall

Video: Lönekartläggning - ett verktyg för sakliga löne

Hur funkar jämställdhetsarbetet hos er? | Kollega

Lönekartläggning på ett enkelt sätt. Kursen varvar teori med praktiska exempel med syftet att ge praktiska råd och tips om hur lönekartläggningen kan genomföras Vi ger dig en genomgång av gällande lagstiftning avseende: - hur ska samverkan ske. Lönekartläggning Exempel på löneskillnader mellan grupper som bedöms som sakliga, men som behöver diskuteras vidare ur ett lönepolitiskt perspektiv är: - En medarbetare som arbetar i en liten grupp har större möjlighet att påverka si Arbetsgivaren ska varje år göra en lönekartläggning. Område 3: Rekrytering och befordran. Med rekrytering (anställning) och befordran avses till exempel riktlinjer och rutiner för extern och intern rekrytering samt befordran Under kursen går vi igenom vilka krav diskrimineringslagen ställer och hur lönekartläggningen kan genomföras så enkelt som möjligt. Kursen varvar teori med praktiska exempel. Syfte Syftet med kursen är att ge praktiska råd och tips om hur lönekartläggningen kan genomföras. Mål Efter genomgången kurs ska du ha fått all kunskap som behövs för att genomföra Kartläggningen analyserar löneskillnader mellan kvinnor och män som utför likadant arbete, samt löneskillnader i kvinnodominerande och icke kvinnodominerande yrken som betraktas likvärdiga (till exempel samma svårighetsgrad och utbildningskrav). 2020 års lönekartläggning visar att Tyresö kommun har jämställda löner både för lika som likvärdiga arbeten

Lönekartläggning - Finansförbunde

Kartläggning och analys - Lönekartläggnin

Presentera lönekartläggningen uppdelad i tillräckligt små delar, till exempel per uppgiftsgrupp, så att slutsatser kan dras av den. Vara jämförbar med tidigare planer så att utvecklingstrenden kan ses. Det vore bra om statistiken åtminstone till vissa delar inom koncernen kunde jämföras även med olika länder Konsekvenserna vid till exempel överenskommelsens upphörande är olika beroende på om den har baserats på en växling eller inte. Detta blir viktigt, inte minst när det gäller till exempel lönestatistik inför lönerevision eller lönekartläggning enligt jämställdhetslagen

Lönekartläggnin

Lönekartläggningens lagkrav - 3 analyser du måste göra

Lönekartläggning; Kvalitetssäkring av processer till exempel rekryteringsprocessen. Genomgång av annonsen, kravprofil med mera; Coachning av chefer, medarbetare, nyckelpersoner; Stöd för till exempel jämställdhetsintegrerin Ni kan till exempel gå igenom medarbetarundersökning, intervjuer, policy och styrdokument, input från fackliga, nyckeltal, senaste lönekartläggningen etc. 2. Analysera. Vad beror riskerna på? Har riskerna en koppling till en eller flera diskrimineringsgrunder? 3. Åtgärda Marknadschefs-exemplet. Här är några OKR-exempel för en marknadschef i en organisation. Det övergripande fokuset är att generera leads och optimera marknadsföringsprocesser: Mål I: Optimera onboarding for nya användare. Key Result 1: Skapa och implementera ett personligt och inbyggt flöde med videoklipp - 5 st videoklipp SwePub titelinformation: Praktiska Exempel . Många organisationer och företag i Sverige har genomfört lönekartläggningar, arbetsvärde-ringar och kvalifikationsbedömningar med hjälp av HACsystemet eller Analys Lönelots som arbetsvärderingsmodell och med Anita Harriman och Carin Holm från Lönelots/JämO, som konsultstöd i projektarbetet Läs mer om lönekartläggning hos Diskrimineringsombudsmannen. Här hittar du exempel på praktiska åtgärder utifrån några olika verksamhetsområden: Personalchefen. Personalchefen behöver vara inblandad i en stor del av det jämställdhetsarbete som gäller hela organisationen

Därför måste ditt företag göra en lönekartläggnin

Lönelotsarn

Juridik Övningsbok - Konrad Lundberg - Köp till inköpsprisLöneanalys är mer än lönekartläggning - Kostandsanalys
 • Spassky Fischer game 1.
 • Anteckningsblock Akademibokhandeln.
 • Smith and Wesson 460.
 • Willys Avesta jobb.
 • Outlook mail gratis download.
 • Smartphone ppi Ranking.
 • How to bargain on eBay.
 • INGO brytdatum juli 2020.
 • Nebenhodenentzündung Operation.
 • Klinisk hypnos utbildning.
 • Eld och lågor webbkryss.
 • Complete guide how to get a job in the UN PDF.
 • Gaskromatografi masspektrometri.
 • Prague map of Europe.
 • Topkapi Palace facts.
 • Hausarbeit Beispiel pdf.
 • Nova presentkort saldo.
 • Free skate.
 • Ferienresort Bad Bentheim Haus kaufen.
 • Övning ge beröm.
 • Bilbingo Digerberget 2020.
 • Sjukskriven för att ta hand om anhörig.
 • Vargsången tab.
 • SC Styling.
 • Äga moped utan körkort.
 • Wordpress page load action.
 • Beckers Utevit.
 • Paco Rabanne Olympéa Legend.
 • Komparsen Hamburg 2020.
 • Venetian tower Las Vegas.
 • 12000 mila service Volvo V70 D4.
 • Electrolux bänkdiskmaskin ESF2440.
 • Nürburgring webcam.
 • How to sum multiple rows and columns in Excel.
 • Romantik Epoche Menschenbild.
 • Batteriet laddar inte V70.
 • Radio 538 luisteren.
 • Uni Mannheim Sommersemester 2021.
 • Sig Sauer 1911 22 problems.
 • Handledsstöd Kronans Apotek.
 • Hur långt kan håret på benen bli.