Home

Kulturfonden ansökan

Svenska kulturfonde

 1. På den här webbplatsen ansöker du om bidrag eller stipendium. Observera att vi endast tar emot ansökningar som gjorts här. Nedan hittar du alla aktuella bidragsformer. Läs anvisningarna noggrant innan du gör din ansökan. Första gången? Registrera dig här
 2. Ansökan Västsvenska Kulturfonden har hittills delat ut kompetensutvecklingsstipendier en gång per år. Stipendierna går till personer eller grupper som söker stipendiet för kompetensutveckling inom alla de sköna konstarter som kan inräknas i ett aktivt kulturliv
 3. Ansökan insänds till det lands sekretariat där den sökande är bosatt/verksam. Ifall att den sökande bor utanför Sverige eller Finland inlämnas ansökan till det sekretariat som den sökande själv väljer. För samma aktivitet kan du endast lämna in en ansökan
 4. Ansök om stöd. Nordisk Kulturfond stöder projekt som syftar till att förnya konst- och kulturliv i Norden. Här kan du läsa mer om våra aktuella stödprogram. Opstart är fondens investering i de första faserna i nya konst- och kulturprojekt, så att projektens nordiska ambitioner kan stärkas
Kris och trauma i skolan – en fortbildningsresa till Oslo

Stipendier & bidrag. Svenska kulturfondens uppgift är att stödja den svenska kulturen och utbildningen, det svenska språket och verksamhet på svenska i Finland. Det gör vi genom att bevilja stipendier och bidrag till privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer. Vi tar också själva initiativ till projekt och hjälper andra att utveckla. Till sökande - Svenska kulturfonden. Vår allmänna ansökningstid är november. Då kan privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer ansöka om bidrag. Många av våra bidrag har också ansökningstid i september och dessutom har vi flera bidragsformer som du kan söka året runt Välkommen till vårt ansökningssystem Här kan ni söka stipendier för projekt inom humaniora, naturvetenskap, konst och litteratur samt folkbildning. Ansökningar tas endast emot via vårt on-line system. (Ansökningar på papper insända per post eller elektro

Svenska kulturfonden och Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet satsar tillsammans 200 000 euro på rekreation för äldre personer i Åboland. I maj kan organisationer lämna in en bidragsansökan till Kulturfonden Nordisk Kulturfond tar emot ca 1300 ansökningar varje år. 340 projekt Cirka 180 får stöd till projekt, 105 får stöd till Opstart och 57 får stöd till Puls varje år

Kulturfonden har två utskott och därmed även två sekretariat, ett i Finland och ett i Sverige. Båda utskotten bedriver sin egen verksamhet i tätt samarbete med varandra. Ansökningar från sökande som är bosatta i Finland behandlas i Finland och ansökningar från sökande bosatta i Sverige behandlas i Sverige Kulturfonden har tagit beslut om ansökningarna som lämnades in i november 2020 enligt behandlingen som gjordes under december-mars. I ansökan i november 2020 bad vi sökande att öppna upp hur de tror att coronakrisen påverkar verksamheten Ansökan. Ansökninstiden har slutat 10.2.2021. Nästa ansökningsomgång börjar 1.1.2022. Stiftelsen Kulturfonden för Gamlakarlebynejden r.s. lediganslår stipendier och understöd att sökas av enskilda personer eller sammanslutningar som verkar för att höja den svenska kulturen och folkbildningen i Karlebystad med omnejd Ansökan. Ansökningsperiod 1 oktober - 15 januari, kl. 23:59. Utdelning ur fonden beslutas vanligen i slutet av april eller början av maj. Läs mer. Om stiftelsen. Stiftelsen Längmanska kulturfonden grundar sig på ett kapital testamenterat 1859 av den finländske trävaruhandlaren Erik Johan Längman Nu kan du som är nyutexaminerade konstnär eller hantverkare ansöka om lärlingsstipendium av Kulturfonden. Ansökan är öppen 12.3-12.4.2021

Åtta nya förtroendevalda i Kulturfonden – Svenska kulturfonden

Ansökan Västsvenska Kulturfonde

 1. Observera att en ansökan om arbetsstipendium till skillnad från andra ansökningar till Kulturfonden inte innehåller någon budget eller kostnadsplan. Arbetsplanen ska alltså inte innehålla information om kostnader för lokalhyror, material och liknande
 2. Nordisk Kulturfond tar endast emot elektroniska ansökningar som fylls i via fondens ansökningsportal. Ansökningar som skickas in med post eller e-post betraktas som ogiltiga. Läs me
 3. Nordisk Kulturfond modtager cirka 1300 ansøgninger hvert år. 340 projekter Hvert år modtager cirka 180 projektstøtte, 105 modtager støtte til Opstart, og cirka 57 modtager støtte til Puls
 4. Nordisk Kulturfond tar endast emot elektroniska ansökningar. Fyll i Globus Opstart-ansökan på Min sida. Ansökningar som skickas in med post eller e-post betraktas som ogiltiga. Nordisk Kulturfond förbehåller sig rätten att inte bevilja hela det ansökta beloppet

Kulturfonden för Sverige och Finland har ett sekretariat i Finland, på Hanaholmens kulturcentrum i Esbo, och ett i Sverige i Stockholm. Kontakta sekretariatet i det land du är bosatt i. Om du vill ställa frågor angående ett bidrag som du har fått eller ansökan som du har lämnat in, vänligen logga in och kontakta oss genom ansökningsportalen Kulturfonden använder e-postadressen som du uppgett för korrespondens till dig. Om du gör ansökningar både som privatperson och i egenskap av kontaktperson för en arbetsgrupp eller organisation, måste du registrera två skilda användarkonton

Bidrag och stipendier - Kulturfonde

Ifall att den sökande bor utanför Sverige eller Finland inlämnas ansökan till det sekretariat som den sökande själv väljer. Aktivitetsbidrag kan sökas av enskilda personer, föreningar, organisationer och institutioner med flera. Som regel beviljas inte stöd till ansökningar från kommuner, landsting eller statliga organ VANLIGA FRÅGOR (FAQ) RÖRANDE ANSÖKAN TILL LÄNGMANSKA KULTURFONDEN. 1. Processen. 1.1 Ansökan kan endast sändas in elektroniskt. Du kommer till ansökningssystemet via www.langmanska.se/Ansökan. Där klickar du på knappen Till Ansökan.. varpå du förs vidare till Ansökningssystemet (som finns på adressen: https://apply.zapote.se/langmanska)

Välkommen till Kulturfonden för Sverige och Finlands ansökningssystem. På dessa sidor kan du skapa ett användarkonto och skicka in ansökningar, anhålla om rekvisition samt redovisa för beviljat stöd. Nedan hittar du information om aktuella bidrag och stipendier som kan sökas just nu. Läs anvisningarna noggrant före du gör din ansökan Svenska kulturfondens understöd för scoutkårer ansöks via Finlands Svenska Scouter r.f. FiSSc söker om medlen för förbundspaketet via en skild ansökan till fonden i september och beskedet är utlovat under november månad Du kan komplettera din ansökan under ett dygn efter att du sänt den. Du får genast en bekräftelse per mejl på att din ansökan mottagits. Du kan senare öppna din ansökan om du vill kontrollera vad du skrivit. Du kan använda samma användarnamn och lösenord om du i framtiden vill ansöka om bidrag från Svenska kulturfonden

- Ansökningarna till Svenska Studiefonden, Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond, Gestrinska fonden, Winbergska fonden, Henry och Martha Bertells minnesfond, Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergsfond, Svenska Österbottens kulturfond, Kristinestads kulturfond och till gruppen för Läromedelsbidrag samt gruppen för Journaliststipendier behandlas av dessas respektive. Längmanska Kulturfonden delar sedan 1919 årligen ut anslag inom områdena humanistiska vetenskaper (inbegripet teologi och juridik), naturvetenskaper (inbegripet medicin), konst och litteratur (inbegripet musik, dans, film m.m) och folkbildningsverksamet - Ansökningarna till Svenska Studiefonden, Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond, Gestrinska fonden, Winbergska fonden, Henry och Martha Bertells minnesfond, Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergsfond, Svenska Österbottens kulturfond, Kristinestads kulturfond och till gruppen för Läromedelsbidrag samt gruppen för Journaliststipendier behandlas av dessas respektive styrelser och eventuella arbetsutskot Västsvenska Kulturfonden är en insamlingsstiftelse som, i enlighet med sitt ändamål, skall dela ut minimum 80% av sin årliga avkastning. delat ut kompetensutvecklingsstipendier 1 gång per år efter ett ansökningsförfarande som finns angivet under fliken ansökan Från och med 1.1.2020 kan ni istället ansöka om bidrag för studieresor i grupp och pedagogiska besök på kulturinstitutioner och motsvarande när som helst under året. Behandlingstiden kommer att vara ca fyra veckor. Läs mera om ämnet på våra hemsidor. Vi ser fram emot er ansökan

Kulturfondens medfinansiering kan maximalt uppgå till 50 procent av den totala projektkostnaden. För att vi ska hantera en ansökan måste följande kriterier vara uppfyllda: Ansökan är komplett ifylld. Det sökta beloppet är högst 50 procent av den totala kostnaden aktuella ansÖkningstider. 17. suomeksi | eng till ansÖkningsprogramme Här hittar du information om våra drygt femtio bidrag och hur du gör för att söka dem. De flesta söker du via vår onlinetjänst men ett fåtal söks på Word-blankett. Du kan också läsa om hur det går till från att en ansökan skickas in till att pengarna betalas ut

Ansökan om medel från Kulturfonden Kulturfonden för ideella och kulturella ändamål i före detta Skallsjö kommun, nuvarande Skallsjö församling (Floda och Tollered). Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast den 1 oktober. Sökande Namn på förening/organisation/person Organisationsnr/Personn Stiftelsen Svensk-danska kulturfonden värderar en säker och lagenlig hantering av personuppgifter. Artikel 8.1 i Europeiska unionens stadgar om de grundläggande rättigheterna och artikel 16.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) föreskriver att var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne Skönare stad, Kulturfond - Ansökan. Publicerad 2019-04-10. Uppdaterad 2020-11-12 16:55. Sala kommun, Kultur och fritid. Kontakta; Skriv ut; Ansökan. Ansökan senast 1 oktober. Endast skriftlig ansökan. Om tjänsten. Medel ur Sala Sparbanks kulturfond kan sökas till följande ändamål

Ansök om stöd - NORDISK KULTURFON

 1. Understöd kan sökas. för kompetenshöjning, studieresor (ej resor som görs inom ramen för grundstudier vid högskola eller yrkeshögskola), allmän kulturell, vetenskaplig, litterär eller konstnärlig verksamhet
 2. Västsvenska Kulturfonden Blankett för Grönfinksvägen 1 ansökan om 429 33 Kullavik kulturstipendium Var god texta! Oss tillhanda senast den 1 september 2021 OBS! Inga bilagor eller arbetsprover Markera vilken kategori Du söker stipendium i: Litteratu
 3. nesvård. Av 345 inkomna ansökningar 2020, fördelades 6,5 miljoner kronor på 180 ansökningar
 4. Du kan göra en ansökan på två sätt. Antingen genom att fylla i formuläret nedan eller ladda ner ansökningsblanketten och posta den tilll:Lizzie BremellSkillnadsgatan 38412 73 Göteborg Ansökan | Katz Judiska Kulturfon
 5. Kulturfonden tar normalt emot ansökningar för turnébidrag i april, men på grund av coronaläget har ansökan i år skjutits upp. Ansökan öppnades på torsdagen, den 15 oktober, och är öppen fram till den 15 november
 6. Den sökandes ansökningar och uppgifter sparas för evigt. Ansökningsmaterialet, både beviljade ansökningar och ansökningar som fått avslag, har ett stort kulturhistoriskt värde för framtida forskning i Nordiska kulturfondens stödverksamhet och det ger fonden också en möjlighet att utvärdera effekten av samt utveckla bidragsverksamheten

Mottagarlistor. Här kan du bekanta dig med Svenska kulturfondens utdelning under de senaste åren. Du kan välja kompletta listor för olika ansökningsomgångar så som arbetsstipendiater, regional fond eller journaliststipendier, eller göra en sökning på namn, ort eller ämne Mellan den 1 februari och den 5 april 2021 kan du ansöka om projektbidrag från Stiftelsen Svensk-Danska Kulturfonden. Stiftelsen tilldelar varje år bidrag till projekt inom områdena litteratur, konst, vetenskap eller annat som syftar på att främja och fördjupa relationen mellan Danmark och Sverige Elektronisk ansökan Kontaktuppgifter Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfond välkomnar välgrundade ansökningar som stärker och främjar finlandssvenska kulturinsatser och gagnar finlandssvenska strävanden Kulturfonden för Sverige och Finland. Fonden beviljar aktivitetsbidrag för projekt som främjar samarbete mellan Sverige och Finland inom bland annat kultur, språk, media, forskning och utbildning. Enskilda personer, organisationer och föreningar kan söka bidrag ur fonden

Träffa oss i Åboland och på Åland – Svenska kulturfonden

Ansökan; Kontakt; Välj en sida. Ansök innan 1 september. Stipendierna går till personer eller grupper som söker stipendiet för kompetensutveckling inom de sköna konstarter som inräknas i ett aktivt kulturliv. Arkiv. juni 2016; april 2016; november 2015 ©2016 Västsvenska Kulturfonden Klicka här för att komma åt din ansökan. Lägenhetens namn. Lägenheters status. Skapa ansökan. Elfvik-ateljéerna (Medelhavsgatan 14A, Helsingfors) Kan ansökas. Skapa en ny lägenhetsansökan. Seniorlägenheter i Majblomman och på Kiskovägen 1A (H:fors) Kan ansökas Din webbläsare är inte kompatibel Systemet kräver att du använder en nyare webbläsare. Exempel på kompatibla webbläsare är Internet Explorer 8 och senare, Firefox, Google Chrome, Opera och Safari

Kulturfonden. Medel ur Kulturfonden delas ut för att stödja ideell och kulturell verksamhet inom före detta Skallsjö kommun, nuvarande Skallsjö församling (Floda och Tollered). Ansökningar ur kulturfonden görs via särskild blankett som finns nedanför under rubriken Ladda hem. Ansökan ska vara inskickad senast den 1 oktober Vid utdelningen i juni 2017 var fördelningen av behandlade respektive beviljade ansökningar följande: Det genomsnittliga beloppet för beviljade ansökningar var ca 31 000 kronor Skriva ansökan. Skriv kort och tydligt. Rensa bort allt överflödigt. Koncentrera dig på viktiga fakta. Läs villkoren och rikta in dig på det. Låt någon annan läsa ansökan innan du skickar iväg den. Några tips! Ett bra tips är att börja i sin egen hemkommun

Kulturfonden för Finland och Norge skall främja kontakterna och kulturutbytet mellan Finland och Norge samt öka den ömsesidiga kännedomen om respektive länder. Fonden beviljar bidrag till enskilda personer, organisationer och föreningar för olika samhälls- och kulturprojekt. Bidrag beviljas för samarbete inom konst och kultur, för vetenskaplig forskning (särskilt inom humaniora och. Stiftelsen Kulturfonden för Gamlakarlebynejden r.s. 154 likes. Stiftelsens ändamål är att främja kultur- och idrottsverksamhet samt utbildning genom understöd och stipendier i Karleby stad med omnejd

Ansökan öppnar på tisdag 24.3.2020. Ansökan för Kultur under tiden är öppen mellan den 24 mars och 15 april 2020. Alla ansökningar görs i Kulturfondens ansökningssystem. De som kan söka är frilansande professionella konstnärer och kulturarbetare. Personer i ordinarie anställningsförhållande kan däremot inte söka bidraget Projektbidrag beviljas till ansökande inom den sociala sektorn. Bidrag kan ansökas av organisationer, föreningar, grupper och klubbar. Bidraget kan inte sökas av kommuner, samkommuner, SAMS medlemsförbund eller föreningar vars förbund har egna förbundspaket till utdelning från Svenska kulturfonden Läs på danska. Kulturfonden för Finland och Danmark skall främja kontakterna och kulturutbytet mellan Finland och Danmark samt öka den ömsesidiga kännedomen om respektive länder. Fonden beviljar bidrag till enskilda personer, organisationer och föreningar för olika samhälls- och kulturprojekt. Bidrag beviljas för samarbete inom konst och kultur, för vetenskaplig forskning. Tjänsten levereras av Nordiska kulturfonden, CVR-nummer 29463379 kontaktuppgifter: Ved Stranden 18, DK-1061 København K, kulturfonden@norden.org. 2. Tjänsten är ett elektroniskt system för ansökningar och hantering av bidrag och stipendier Snart öppnar ansökningsperioden för Svensk-danska kulturfondens projektbidrag! Från och med måndag kan du söka stöd från Svensk-danska kulturfonden för kulturella projekt med syfte att främja och/eller undersöka relationen mellan Danmark och Sverige

Stipendier & bidrag - Svenska kulturfonde

Bidrag för film kan sökas med en och samma ansökan från Kulturfonden och Konstsamfundet. Tillsammans fördelar vi i år 1,5 miljoner euro till film- och medieproduktioner. Vi vill stödja produktioner och innehåll av hög kvalitet och med relevans för det svenska i Finland Ansökan måste skickas med post till Längmanska kulturfonden, vilket innebär att du behöver lägga ansökningsbrevet på lådan senast den 13 januari för att brevet ska komma fram i tid. Ansökan ska innehålla referenspersoner, som kan intyga för Längmanska Kulturfonden att du är en professionell och skicklig konstnär Sökanvisningar - Ansökningsblanketten finns tillgänglig 1 - 30.9 2020 - Ansökan skapas på https://ansokan.kulturfonden.fi ( Löfgren samarbetar med Svenska kulturfonden gällande ansökningsförfarandet) - För att skapa en ansökan måste sökande registrera sig på https://ansokan.kulturfonden.fi - Ansökan bör vara komplett vid inlämnandet och utförligt ifylld Detta är viktigt eftersom all information, t.ex. besluten om bidrag, endast skickas ut till den e-postadress som uppgetts i ansökan. Man kan också själv sköta uppdateringarna. Gå in på ansökan på nätet via www.kulturfonden.fi, logga in dig och ändra kontaktuppgifterna vid användaruppgifter Svenska kulturfonden, Helsingfors, Etelä-Suomen Lääni, Finland. 7,843 likes · 57 talking about this. Svenska kulturfonden delar årligen ut ungefär 38 miljoner euro i bidrag till utbildning, kultur..

Till sökande - Svenska kulturfonde

Ansökan • Stiftelsen Längmanska kulturfonde

Västsvenska Kulturfonden Västsvenska företag satsar på

Nordiska Kulturfonden. Nordiska Kulturfonden ger stöd till kulturella projekt som involverar minst tre nordiska länder. (Till Norden räknas Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island samt Färöarna, Grönland och Åland). Stöd ges bland annat till projekt inom arkitektur, bildkonst, film, litteratur, nordiska språk, scenkonst, med mera. Ansökan Nordisk kulturfond Ansökan Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse Ansökan Carina Aris minnesfond Ansökan Arvsfonden Ansökan Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond Ansökan Folke Bernadottes Minnesfon Svenska kulturfonden delar årligen ut ungefär 38 miljoner euro i bidrag till utbildning, kultur och svenskspråkig verksamhet i Finland. Svenska kulturfondens uppgift är att stöda den svenska kulturen och utbildningen, det svenska språket och finlandssvensk verksamhet i Finland

Vänner och samarbetspartners i alla väderstreck! Det finns två fonder som delar ut riktigt mycket pengar till internationella samarbeten och projekt inom Norden. Båda går att söka flera gånger per år och har första deadline 1 februari 2016. Kolla in dem, oavsett om du vill ansöka nu eller inte, för det är väldigt inspirerande att läsa om all Kulturfonden för Sverige och Finland: Fonden beviljar aktivitetsbidrag för projekt som främjar samarbete mellan Sverige och Finland inom bl.a. kultur, språk, Ansökan ska innehålla en kort presentation av sökande (namn, ålder, bakgrund) och en motivering till varför just du bör få stipendiet VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ: Ansökan måste skickas med post till Längmanska kulturfonden, vilket innebär att du behöver lägga ansökningsbrevet på... Ansökan ska innehålla referenspersoner, som kan intyga för Längmanska Kulturfonden att du är en professionell och... Sök gärna lite mer pengar än vad du tror.

Ansökan för turnébidrag nu öppen - Svenska kulturfonden delar ut 70 000 euro till sökande 15.10.2020 - 20.00 Coronakrisen ska inte stoppa utvecklingen - Svenska kulturfonden uppmanar svenskspråkiga aktörer till utvecklingsarbet Välkommen till Kulturfonden för Finland och Norges ansökningssystem På dessa sidor kan du skapa ett användarkonto och skicka in ansökningar, anhålla om rekvisition samt redovisa för beviljat stöd. Nedan hittar du information om aktuella bidrag som kan sökas just nu. Läs anvisningarna noggrant före du gör din ansökan Svensk-danska kulturfonden beviljar som regel bidrag med högst ca 20.000 - 50 000 SEK till ett projekt. När och hur kan man söka? Svensk-danska kulturfonden har för projektbidrag ett årligt ansökningstillfälle den 1 april. Ansökningsblankett finns word-dokument på www.norden.se. Ansökan ska postas med brevpost senast den 1 apri Av de nästan 3 000 ansökningar Kulturfonden fick i november, behandlades drygt 1 600 i fondens regionala direktioner. De regionala direktionerna i Nyland, Åboland och Österbotten fungerar som sakkunniga i ansökningar med stark regional förankring. Kulturfondens styrelse tar beslut om alla ansökningar.- En trend so

Ansökan skickas in elektroniskt via Längmanska kulturfondens hemsida. Ansökan ska innehålla referenspersoner, som kan intyga för Längmanska Kulturfonden att du är en professionell och skicklig konstnär. Referenserna listas med namn och kontaktuppgifter i ansökningsformuläret. Deadline: 15 januari 2017. Läs mer om ansökan här. Lycka. Be om en länk till din ansökan Ångra Om du tappat länken till den bostadsansökan som du skapat tidigare kan du här skapa en ny länk. Fyll i din e-postadress i E-post fältet och klicka på Skicka Stiftelsen kulturfonden har investerat i 8 st. lägenheter, klara för inflyttning 1.8.2020. Läs mera om hyreslägenheter » Stiftelsen Kulturfonden för Gamlakarlebynejden r.s. • Peter Finell • Tickvägen 10, 67700 Karleby • peter.finell@centria.f Ansökans längd önskas vara en A4 -sida. Ansökan skickas till: Tornedalsrådet. Kulturfonden. Box 76 953 22 HAPARANDA. eller tuula.ajanki@haparanda.se. Beslut. Tornedalsrådets kulturgrupp föreslår stipendiater dels genom inkomna ansökningar, dels genom egna förslag till Tornedalsrådets styrelse som beslutar om utdelning av stipendier.

Välkommen till Kulturfonden för Finland och Danmarks ansökningssystem På dessa sidor kan du skapa ett användarkonto och skicka in ansökningar, anhålla om rekvisition samt redovisa för beviljat stöd. Nedan hittar du information om aktuella bidrag som kan sökas just nu. Läs anvisningarna noggrant före du gör din ansökan Längmanska kulturfonden Berättigade: Personer eller organisationer som söker stipendier för projekt inom bland annat litteratur och humaniora. Belopp: Varierande, vanligtvis mellan 10 000 - 50 000 kronor. Så ansöker du: Via ansökningsverktyg på kulturfondens webb. Ansökan öppnar 1 oktober och stänger den 15 januari 23:59 Ansökan januari Kulturfonder Stiftelsen Längmanska kulturfonden Ansökan 15 januari Beslut april Kontakt www.langmanska.se Stödjer humanistiska vetenskaper, naturvetenskaper, konst och litteratur (även musik och dans), samt folkbildningsverksamhet. Bidrag ges främst till särskilda ändamål, däremot inte till löpande verksamhet JANUARI Längmanska Kulturfonden OM STIPENDIET: Stöd till projekt inom litteratur, konst, serier och andra konstformer. Bidrag ges bland annat till bokproduktion, resor, utställningar m.m. Många serieskapare har fått bidrag för bland annat arbetsperioder under skapandet av en seriebok, inspirationsresor och experimentella konstprojekt Ansökningarna behandlas efterhand och många har redan fått besked. Alla beviljade bidrag publiceras vecka 18 på kulturfondens webbsida. Kulturfondens och Konstsamfundets tillfälliga krispaket för kulturfältet som drabbas hårt ekonomiskt av coronakrisen

Sv - Nordisk Kulturfon

Stiftelsen Längmanska kulturfonden grundar sig på ett kapital testamenterat 1859 av den finländske trävaruhandlaren Erik Johan Längman. Utdelning ur fonden ägde rum första gången 1919. Fonden skall främja humanistiska vetenskaper, naturvetenskaper, konst och litteratur eller folkbildningsverksamhet. Beviljade belopp är i regel i storleksordningen 15 000 - 50 000 kr. Såväl. Den 21 november 1907 inskrevs för första gången Svenska folkpartiets kulturfond som nummer 18 i SLS:s »Minnesbok«, men beskrivs här till sist på grund av sin speciella position. Litteratursällskapets styrelse hade vid sitt möte nämnda dag fattat det principiellt viktiga beslutet att motta förvaltningen av den kulturfond som Svenska folkpartiet höll på att bilda Kulturfonden och Konstsamfundet satsade i mars 200 000 euro vardera i den tillfälliga bidragsformen Kultur under tiden. Hittills har nästan hela beloppet på 400 000 euro delats ut bland dem som lämnade in sin ansökan under de första tre veckorna

Kulturfonden för Sverige och Finlan

Fyll i ansökan tillsammans med ditt par senast den 7 februari 2020. Vi skickar ut besked till de angivna e-postadresserna senast den 14 februari. Vid frågor kontakta: Katarina von Numers-Ekman katarina.von.numers-ekman@kulturfonden.fi Sonja Ollas-Airinen sonja.ollas-airinen@bmr.f Ansökan görs elektroniskt genom att skapa en ansökan på https://ansokan.kulturfonden.fi . Den elektroniska blanketten är tillgänglig 1-30.9. Stiftelsen för Åbo Akademi och Svenska kulturfonden samarbetar gällande ansökningsförfarandet, vilket innebär att ansökningarna skapas elektroniskt i Svenska kulturfondens databas för ansökningar Besök Kulturfondens webbsida för mera information: www.kulturfonden.fi. Svenska studiefonden. Bidrag beviljas i samarbete med Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svenska folkskolans vänner och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd Georgsgatan 27 i Helsingfors, 3:e våningen (samma lokaliteter som Svenska kulturfonden). E-post kontakt(at)studiefonden.fi. Telefon 050-5548 800. Kansliets telefontid Måndag-fredag kl. 9.30-13 Ombudsmannen har ingen telefontid i juni, juli och augusti, men det går alltid bra att skicka e-post Svenska Kulturfonden i Björneborg lediganslår projektmedel att sökas våren 2021. Skicka ansökan senast fredagen 30.4.2021. Projekt som kan beviljas understöd skall i enlighet med stiftelsens syfte befrämja svenskspråkiga kultursträvanden och kan t.ex vara litteratur, konst, scenkonst, forskning, resor, utbildning mm

Beviljade - Svenska Kulturfonde

Ansökningar kan tyvärr inte tas emot utanför ansökningstiden. Georgsgatan 27 i Helsingfors, 3:e våningen (samma lokaliteter som Svenska kulturfonden). E-post kontakt(at)studiefonden.fi. Telefon 050-5548 800. Kansliets telefontid Måndag-fredag kl. 9.30-13 Ansökningsmaterialet, både beviljade ansökningar och ansökningar som fått avslag, har ett stort kulturhistoriskt värde för framtida forskning i Kulturfonden för Sverige och Finlands stödverksamhet och det ger fonden också en möjlighet att utvärdera effekten av samt utveckla bidrags- och stipendieverksamheten En ansökan som sticker ut. Svenska kulturfonden tar allt som allt emot ungefär 4000 ansökningar under november och om man vill att det egna projektet skall synas i den mängden som ett unikt. Kontakt & ansökan: www.kulturfonden.net. Ansökan brukar kunna ske vid två tillfällen per år. Men kolla webbplatsen för aktuell information. Postadress: Kulturfonden för Sverige och Finland . Box 127 07. 112 94 Stockhol Ansökan augusti Kulturfonder Kulturkontakt Nord, Mobilitetsstöd Ansökan 22 augusti Kontakt www.kulturkontaktsnord.org Mobilitetsstödet erbjuder konstnärer och kulturutövare möjlighet att resa och skapa nya kontakter i regionen, utnyttja varandras resurser och kompetenser, presenter

Simon Häger får Erna Tauro-stipendiet – Svenska kulturfonden

Ansökan Stiftelsen Kulturfonden för Gamlakarlebynejden r

Välkommen till Kulturfonden Island-Finlands ansökningssystem På dessa sidor kan du skapa ett användarkonto och skicka in ansökningar, anhålla om rekvisition samt redovisa för beviljat stöd. Nedan hittar du information om aktuella bidrag som kan sökas just nu. Läs anvisningarna noggrant före du gör din ansökan. Första gången du. Ansökan Västsvenska Kulturfonden har hittills delat ut kompetensutvecklingsstipendier en gång per år. Stipendierna går till personer eller grupper som söker stipendiet för kompetensutveckling inom alla de sköna konstarter som kan inräknas i ett aktivt kulturliv. Skönlitteratur, bildkonst,.

Nej på ansökan om arbetsstipendium? – Svenska kulturfondenMikaela Nylander ny ordförande för Kulturfonden – Svenska
 • Frames per second svenska.
 • Future of information technology 2020.
 • Norra Tyskland översvämningar.
 • English speaking church Stuttgart.
 • BAföG Hessen.
 • Lars Pirak tavlor till salu.
 • Memmingen Airport to Memmingen Hbf.
 • Hur smakar rädisa.
 • فرم درخواست پاسپورت افغانستان در برلین.
 • Vevhusventilation saab 9 5.
 • Fiskebutik Nyköping.
 • Deutsche Rapper 2019.
 • Vevhusventilation saab 9 5.
 • Süße Wolf Bilder.
 • Ballongfigurer svärd.
 • Ekol möbler.
 • LiU media.
 • Other word but.
 • Trycka text på ljus.
 • Slow loris pet UK.
 • Someone like you intro piano letters.
 • Edwardian Society.
 • Anknytningsinvandring engelska.
 • Cma cgm core values.
 • Anthony Scaramucci net worth.
 • Radiation coefficient.
 • SanDisk 2GB Flash Drive.
 • Sig Sauer 1911 22 problems.
 • Mat som innehåller cellulosa.
 • ASL dictionary.
 • Kosten Festzelt mieten.
 • Vasabladet dödsannons.
 • Gold Rush Wiki.
 • Change your tune in a sentence.
 • Finger sjukdomar.
 • Artushof Danzig.
 • Xbox spel butik.
 • Wildkamera real.
 • Hoppa fallskärm Eslöv.
 • Cigge Jönköping.