Home

Motkonto 6420

En revisor gör ett uttalande utifrån sin revision (granskning) i en revisionsberättelsen som bifogas till årsredovisningen. I revisionsberättelsen uttalar sig revisorn om årsredovisningen ger en rättvisande bild av redovisningsenhetens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed och huruvida styrelsen och den verkställande direktören skall beviljas ansvarsfrihet för. 1510, 2611 och 3051. Grekiska för de flesta, men en bokförd försäljning för de invigda. Så hur kan de hålla reda på alla siffror? Enkelt. De behöver inte kunna dem. Det räcker med att förstå logiken bakom Här hittar ni Motor diesel från 140 bildemonteringar

Bokföra revision, revisionsarvode och revisionskostnad

I vårt sortiment finns flera tusen olika sommardäck från kända varumärken som Goodyear, Michelin och Nokian. Eftersom däcken är den enda del av bilen som faktiskt har kontakt med vägen är det mycket viktigt att de är av god kvalitet och rätt för din bil, både ur säkerhets- och kostnadssyfte 6420 Revisionsarvoden -193,893.251.50 -193,893.251.50 6530 Redovisningstjänster 15,000.00-.10 15,000.00-.10 6540 ADB-tjänster -260,519.332.00 -260,519.332.00 6550 Konsultarvoden -210,200.931.60 -210,200.931.60 6551 Förmedlingsarvode -100,000.000.80 -100,000.000.8 2012 ärr bara motkonto till momsskulden om den enskilda firman redovisar moms på årsbasis så att den inbetalda F-skatten även innehåller den beräknade momsen. Betalar man moms månadsvis så är även i en enskild firma motkontot till 2650 det konto varifrån man tar pengarna och betalar momsen med, dvs momsen är alltid firmans skuld fram till den verkliga betalningen

avtal. (se motkonto 3041) 5480 1Arbetskläder anställda Skor, handskar, hörselskydd, övrig skyddsutrustning 5504 4Reparation av pistmaskin och konstsnöanläggning Material och arvode, t ex bultar, svets, reservdeldär ESF primärt betalar fakturan, delas ev sedan med ESLK enl avtal. (se motkonto 3041) 5505 1Reparation och underhåll skidbano Momsper. motkonto korr ej skattepl oms Momsperiod. motkonto korr skattepl oms Momsper. - motkonto omförd moms Momsper. - korrigerad utgående moms Momskonto konstaterade hyresförluster Kundfordringar Fastnet Hyresfordringar Fastnet Regleringskonto inre fond Leverantörsskulder inre fond Byggnader Stomme, grund Ack avskrivn stomme, grund Fönste 3899;Motkonto balanseverdi finansielle anleggsmidler;Contra account, book value of financial assets 3900;Annen driftsrelatert inntekt;Other operational income 4000;Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, høy sats;Purchase of raw materials and semi-manufactures, high rat

6420 Ersättningar till revisor -38 400,00 -38 400,00 6530 Redovisningstjänster -411 676,75 -411 676,75 7399 Motkonto bilförmån 110 053,28 110 053,28 7410 Pensionsförsäkr.premier -32 052,00 -32 052,00 7411 Premier koll pens.förs -29 209,37 -29 209,3 R0008N olika föreläsningar Övningstentor 28 April 2015, svar Övningstentor 7 november 2012, svar R0008N Föreläsningar R0008N Inledande extern redovisning Tenta 24 December 2017, frågor och svar Föreläsning 2 - Anteckningar från föreläsning Översikt lilla hjärtat-debatten Perspektiv på rätten Övningstentor 18 Augusti 2016, svar Övningstentor 6 november 2015, svar. • För en sammanslutnings del undertecknas bytet av motkonto av den person eller de personer som har firmateckningsrätt. Vi kontrollerar ännu kontot som meddelats på blanketten med banken. Blanketten kan returneras till vår kundtjänst skannad per e-post ( ‎‎ ), per post (Seligson & Co Rahastoyhtiö, Vastauslähetys, Tunnus 5010234, 00003 Helsinki) eller per fax (09 - 6817 8222) 0867 6420, 6440 Leigeavtalar, lisensar 248 338 6630, 6661 Vedlikehald og reparasjon av maskiner og lokale 0 76 6300, 6320, 6340, 6360, 6390 Drift av bygningar og leige av lokale 949 981 Sum 2 620 3 262 Sum Sekretariatet 7 223 8 077 Kap. REFUSJONAR 3867 5810 Refusjon av fødselspengar 85 5800 Refusjon av sjukepengar 30

6420 Revisionsarvode -22 250,00 6530 Redovisningstjänster -39 649,00 6555 Kostnader seminarier/konf -37 012,00 6556 Möteskostnader fika mm -2 867,62 6570 Bankkostnader -1 663,00 6992 Övr ext kostn, ej avdr.g -2 382,50 Summa Övriga externa kostnader 0,00 -181 767,52 Personalkostnader 7210 Lön tjänstemän -565 110,4 EU moms konton 2614, 2615 och 2645. Bokföra EU moms på BAS-konton 2614, 2615 och 2645.Det råder viss förvirring angående när och hur man ska bokföra på dessa konton. Det är när du gör ett inköp av en vara eller tjänst från ett företag i annat EU land som den här problematiken dyker upp

Årets resultat Detta konto används som bokslutskonto för att visa räkenskapsårets eller periodens resultat. Motkonto vid bokföring är konto '8999 Årets resultat' Hej på er! Jag har ev en gårdsmaskin på ingång. Men finns det någon vänlig själ som kan utläsa vilken årsmodell samt motor det är i denna 642? ImageUploadedByskogsforum forum1467130260.685826.jpg Tack på förhand / Stefa 6420 Revisionsarvoden T Haglund Revisionsbyrå, 2014 års revision kostade 25 000 kr 6421 Övriga arvoden till revisor 6422 Extern revisor 6423 Intern revisor 6430 Motkonto förmåner 7410 Pensionsförsäkringspremie 7411 Pensionspremier för kollektivanställda 7430 Pensionspremier ledande befattningshavar 7490 Övriga pensionskostnade 6420 Arb.tagarens arbetslöshetsförsäkringspre 2621,04 0,00 7050 Arbetsplatshälsovård -3359,95 -2214,84 7060 Erhållna FPA-ersättningar 1088,01 0,0

Baskontoplanen - en kontoplan som är SKIT-lätt att förstå

Motorkod (642.920), Motor Diese

6420: Remuneration of auditor: This is where the cost of its audit fees to the elected revisorer.Kostnaden for audit should always be charged to the year audited, ie audit / audit in 2008 for 2007 year's accounts shall be charged 2007 year results. The monthly account should a provision be made for one-twelfth of the total cost of the audit 1609 Motkonto grunnlag utgående merverdiavgift, fjernleverte tjenster. 1610 Inngående merverdiavgift, 25%. 1611 Inngående merverdiavgift, 14%. 6420 Leie datamaskiner. 6430 Leie andre kontormaskiner. 6440 Leie transportmidler. 6490 Annen leiekostnad. 6500 Motordrevet kjøretøy. 6510 Håndverktøy

Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats, motkonto: 1192: Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats: 1193: Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats, motkonto: 1194: Grunnlag innførsel av varer med null sats: 1195: Grunnlag innførsel av varer med null sats, motkonto: 1196: Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet : 119 SHRs bokföringskonton för bokföring av hotell och restaurang resultatkonton : 30 Försäljning logi I kontogrupp 30 redovisas hotellrörelsens huvudintäkter, dvs. logiintäkter vid uthyrning av hotellrum och stugor samt intäkter som har ett direkt samband med logiintäkterna, t.ex. avgifter för No-Show, Early departure och röksanering, intäkter när flera personer bor i hotellrummet, t. Som motkonto använder du ett konto i kontoklass 2 där skulder finns. Kontogruppen heter eget kapital (konton som börjar på 20) och det bokförs på samma sätt som andra konton i kontoklass 2 skulder, d v s de ökar i kredit och minskar i debet 3120? Utenfor avgiftsområdet? Oppgavepliktig? Rett konto i regnskapet kan være forvirrende. Fiken kontohjelper viser vei 6420 Leie datasystemer Ved registrering av konto 4010 , fikk jeg ikke lov til å registrere konto 2410 som er lev.gjeld som motkonto av Mamut programmet. : Du kan ikke føre leverandørreskontro i motkonto-kolonnen Hva fører jeg som motkonto da? Siter; Del dette innlegget

Norsk Standard Kontoplan (NS 4102) er utviklet av Standard Norge og er en oversikt over kontoer man kan bruke i regsnkapet. Listen er omfattende og ingen vil få bruk for alle kontoene Bilersättning skattefri Subventioner måltid o fri kost Förm.värde fri kost Förmånsvärde läkarvård Kostnad för rikskuponger Övriga kostnadsers och förmåner Motkonto skattepliktig ersättning Collectum ITP K Collectum ITP 1 Collectum ITP 2 TGL Lagstadgade sociala avgifter Soc. avg sem/löneskuld Särsk löneskatt pens.kostn Fora premier arb.markn.försäkringar Utbildning. Bokföring - den ultimata nybörjarguide

Baskont

Rekneskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Rekneskap i fjor ; Inntekter: Sal av driftsmidlar og fast eigedom: 920 744,00 : 3 000 000,00 : 3 000 000,00 : 491 526,9 Norsk Standard Kontoplan NS 4102 utgis av standard.no og er en en grunnkontoramme for regnskaontoer for norske virksomheter. Den opprinnelige standarden har mange flere kontoer enn den du finner under, fordi denne er komprimert flere steder for å gjøre den mer anvendelig 6420 Leie datasystemer 6550 Driftsmateriale 6552 Datautstyr (software) 6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger 6560 Rekvisita 6701 Honorar revisjon Revisjon 2016 og 2017 6705 Honorar regnskap 6810 Data/EDB-kostnad 6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. 7500 Forsikringspremie Ny forsikring 7770 Bank og kortgebyrer 6800 Kontorrekvisit

Motkonto er som et alternativ til bruk av konto 151 - 152, konto 1509. 6420 Leie datasystemer (årlige lisenser m.m.) Kontoen omfatter leie- og leasingkostnader på datautstyr og årlige programvarelisenser m.m.. Faste årlige avgifter kostnadsføres løpende på denne konto motkonto 5802 9 594,00 1 419,00 9 594,00 1 419,00 5990 Annen 6300 Leie lokale 76 722,50 49 151,00 76 722,50 49 151,00 6420 Leie datasystemer 14 935,00 14 935,00 6440 Leie transportmidler 19 868,10 19 868,10 6540 Inventar 898,00 898,00 6550 Driftsmateriale 642,00 642,00 6551 Datautstyr 5 439,00 5 439,00. 3095 Motkonto salgsinntekt, høy sats -191 000 3100 Salgsinntekter, uttak, avgiftsfritt 224 000 600 800 1 199 695 6420 Leie datautstyr 90 000 77 500 91 529 6540 Inventar 6550 Kjøp utstyr 640 000 527 500 742 808 6551 Drakter 6552 Datautstyr 15 000 16 278 6620 Rep og vedlikehold utstyr 3 26 f/C - Gärde Wesslau AXJOTI ink Gärde Wesslau 2015-0?--2 4 Växjö tingsrätt Box 81 351 03 VÄXJÖ VÄXJÖ TINGSRÄTT den ?£l!X.,15... Ansökningsavgiften kr •2.^C?.(r^.7... betald gm-pgreheekrkofltant, kort Växjö den 24 mars 2015 ANSÖKAN OM FÖRETAGSREKONSTRUKTION Sökande: Karl-Oskar Utbildning AB, (Bilaga 1) 556749-7051 Regementsgatan 9 352 36 VÄXJÖ Saken: Ansökan om. Resultatregnskap - spesifikasjon Larvik Svømmeklubb 2020 2019 Driftsinntekter 3010 Kursinntekter -895€769 -983€883 3011 Medlemskontingenter -19€765 -29€150 3012 Lisenser -10€400 -23€450 3013 Treningsavgift -136€250 -333€750 3014 Dugnader - Vakter -108€100 -181€200 3015 Tilskudd - Spons -153€675 0 3016 Tilskudd - Offentlig -625€518 -670€69

Visa inlägg - Fredrik Stigsso

 1. 5290 Motkonto for gruppe 52 0,00 -4 392,00 5390 Annen oppgavepliktig godtgjørelse 37 500,00 0,00 5395 Annen oppgavepliktig godtgjørelse - ikke 140 000,00 22 500,00 5400 6420 Leie datasystemer 134 765,83 131 444,27 6430 Leie andre kontormaskiner 0,00 10 500,0
 2. 5290 Motkonto for gruppe 5280 53 968 39 345 DL 5400 Arbeidsgiveravgift-528 245 -539 744 DL 5401 Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn-60 321 -60 549 DL 6420 Leie datasystemer-25 000 -29 167 DL Fastname, Webhotell, Nets 6540 Inventar-5 000 -2 294 DL 6701 Honorar revisjon-80 000 -86 768 D
 3. 5290 Motkonto fordeler gruppe 52 . 0 0. Sum Lønnskostnad 125000. Annen driftskostnad 6300 Leie lokaler. 0 6420 Leie datasystemer. 10000 6540 Kostnadsført inventar. 10000 6553 Programvare årlig vedlikehold . 0 6560 Driftsmateriale. 0 6907 Datakommunikasjon, nett i hallen. 25000 6590 Annet driftsmateriale.
 4. 5290 Motkonto for gruppe 52 11 939,00 5400 Arbeidsgiveravgift 106 432,81 5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 10 702,58 5950 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) 15 070,00 5430 Personalforsikring 7 371,00 6300 Leie lokaler 24 000,00 6320 Renovasjon, vann, avløp mv. 300,00 6340 Lys, varme 183,20 6420 Leie datasystemer 11 920,0

6420 Leie postboks 1 130,00 1 100,00 6510 Datakostnader 17 619,50 4 155,25 6553 Programvare årlig vedlikehold 899,00 0,00 6705 Regnskapshonorar 61 529,00 40 767,00 6790 Konsulenthonorar 0,00 77 343,75 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l 2 333,16 4 615,00 6860 Møter, kurs, oppdatering o.l 6 302,43 9 574,9 6420 9146. 6422 9146. 6490 9128. 6491 9128. 6493 9432. 6494 9432. 6512 9136. 6513 9136. 6514 9136. 6541 9132. 6550 9132. 6600 9132. 6605 9132. 6617 9132. 6700 9148. 6713 9148. 6731 9148. 6755 9148. 6790 9148. 6794 9148. 6795 9148. Motkonto for gr. 52 Fordel fri avis Fri avis Rentefordel OP/AP Rentefordel Motpost til art konto 5241. 5792 Motkonto trekkpliktig natur 6540 Inventar 3955 Andre innt.avg.fritt (mva komp) Sum finans 3001 Inntekter NRF spes. 6570 Rekvisita 7130 ADM 3090 Opptjente ikke fakturerte 5297 Motkonto trekkpliktig natural 5420 ADM 5801 Motkonto ref sykepenger 4500 Scenefolk 7410 Kontigenter, ikke fradrag Prosjekt tittel Tilskuddsgiver Norsk Revyfestival.

Svenska kyrka

motkonto Karr AGA på FP avd u/AGA -353 612 -1 068 029 -953 111 -2 374 752 -113 500 -414 309 -65 707 -593 516 -44 775 -44 775 964 428 068 116 550 38 585 755 203 132 503 6420 6500 6560 6570 6600 6620 6625 6700 6710 6720 6790 6800 6810 6815 6820 6860 6890 6900 6920 6930 6940 7000 7100 7140 7320 7400 7430 7500 7601 7740 7770 7780 779 €€€€€5290€-€Motkonto€telefon - 5 000 - €€€€€5400€-€Arbeidsgiveravgift 45 000 - €€€€€5401€-€Påløpt€arbeidsgiveravgift 4 €€€€€6420€-€IT-avgift€NGF 45 000 53 000 €€€€€6590. 6420 Leie datasystemer 4€255,91 657,00 6430 Leie andre kontormaskiner 14€784,51 14€352,46 6500 Motordrevet verktøy 0,00 103,60 6540 Inventar 37€550,02 57€400,92 6550 Driftsmateriale 1€085,05 22€937,58 6551 Datautstyr 0,00 11€729,77 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Stavsplassen SA Organisasjonsnr. 979333951 Side 2 av Viktige hendingar 2009. 1. halvår. FEBRUAR - Fjell seniorsenter på Sartor Storsenter kom i dagleg drift MARS - Kemneren i Fjell, Sund og Øygarden - samanslåing og nye lokale - Grunnarbeidet for den nye paviljongen ved sjukeheimen starta. - Fjell kommune feiarar at sotrasambandet er kome med i NTP - Konferansen Mangfald i fritid og frivillig arbeid blir arrangert i Fjell kulturhu

64202_-_Holdingverksamhet_i_icke-finansiella_koncerne

 1. 2766 Motkonto grunnlag innførsel varer, ingen mva Ja 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift Ja 6420 Leie datasystemer 02 Ja 6430 Leie andre kontormaskiner 02 Ja 6440 Leie transportmidler 02 Ja 6450 Leie smøreboder Ja 6490 Annen leiekostnad 02 Ja 6520 Kostnader dugnad J
 2. albriller Leie av lokaler Renovasjon, vann, avløp o.l. Lys og varme Renhold lokaler Vinduspuss Andre renholdstjenester Rengjøringsmidler.
 3. 3295 Motkonto salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet -295 -295 Salgsinntekter 97498 39983 57515 Annen driftsinntekt 3441 Norsk Tipping Grasrot 24875 15970 8905 3442 NIF 115006 5585 109421 6420 Leie datasystemer 3247 3266 -20 6545 Datautstyr 700 -700 6550 Driftsmateriale 16126 1612
 4. 6420 600000 266230 474290. 6530 40000 19319 0. 6550 150000 0 40578. 6792 50000 0 20547. 6810 700000 487993 792090. 7115 5000 0 150. 7770 0 0 657. 8150 0 372 1066. 8170 0 0 954. 133-46000000-43900000-35223530 motkonto 52xx Motkonto 5210 (HL) Godtgjørelse styre (HL) Refusjon sykepenger (HL) Motkonto refusjon sykepenger (HL
 5. Motkonto fordeler gruppe 52 OTP motkonto LØnn 5 079 176 4 149 947 941 371 47 946 281 999 -98 494 -231 451 1 347 829 132 733 281 998 11 933 055 52 282 179 294 6420 Baneleie kurs Baneleie eksterne leirer Baneleie ekstern trening Baneleie Publikum Baneleie Fastbruker Leie av andre lokaler Renhol
 6. 5931 Motkonto reise og uykkesfors. -5 000 -5 000 5940 Kurs for ansatte 20 000 20 000 5941 Kurs for tillitsvalgte 20 000 20 000. GEILO IL - BUDSJETT 2016 6420 Innleie toaletter 110 000 110 000 6430 Leie lyd-speakertj 140 000 140 000 6435 Tidtaking - utstyr 50 000 6436 Løypetråkking 1 400 000 750 000 650 00

5931 Motkonto reise og uykkesfors. -5 000 -5 000 5940 Kurs for ansatte 20 000 20 000 6420 Innleie toaletter 100 000 100 000 6430 Leie lyd-speakertj 175 000 150 000 25 000 6435 Tidtaking - utstyr 60 000 60 000 6436 Løypetråkking 1 400 000 750 000 650 000 6435 Tidtaking 5291 Motkonto for gruppe 52 - 79 051 - 79 051 5800 Refusjon av sykepenger - 3 501 Lønnskostnad 1 850 988 1 747 570 5410 Arbeidsgiveravgift 247 979 224 048 5411 Arb.giv.avg. pål. feriep. 24 157 22 853 Arbeidsgiveravg. og pensjonsk. 272 135 246 901 5920 Yrkesskadeforsikring 11 485 28 374 Forslag til budsjett 2020 Follo H 5290 Motkonto for gruppe 52 -4 400 5400 Arbeidsgiveravgift 68 052 BUDSJETT FURUSJØEN RUNDT AS 2018 Totalbudsjett. 6420 Leie datasystemer 66 000 6430 Leie andre kontormaskiner 0 6440 Leie transportmidler 4 000 6490 Annen leiekostnad 92 000 6500 Motordrevet verktøy 0 6510 Håndverktøy 5290 Motkonto naturalytelser etc -38 978 -25 222 5330 Styrehonorar 0 0 5400 Arbeidsgiveravgift 490 167 479 837 5425 OTP 34 586 20 830 6420 Leie datasystemer 83 914 38 444 6500 Maskiner og utstyr 57 138 349 415 6560 Rekvisita 0 0 6570 Arbeidsklær og verneutstyr 0 6420 Leie datasystemer 45 000 33 744 DL 6540 Inventar 5 000 0 DL 6701 Honorar revisjon 50 000 57 248 DL 6705 Honorar regnskap 25 000 23 227 DL 6730 Innleidd hjelp 100 000 265 285 DL 6800 Kontorrekvisita 20 000 15 284 DL 6810 Data/EDB kostnad 50 000 54 312 DL 6820 Trykksaker 30 000 21 895 DL 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l 1 000 500 D

Däck online - Bildäck och fälg på nätet - Mekonome

5290 Motkonto for gruppe 52 -4 400 BUDSJETT FURUSJØEN RUNDT AS 2017 Totalbudsjett. 5400 Arbeidsgiveravgift 66 462 6420 Leie datasystemer 65 500 6430 Leie andre kontormaskiner 0 6440 Leie transportmidler 4 000 6490 Annen leiekostnad 106 000 6500 Motordrevet verktøy 0 6510 Håndverktøy Motkonto for gruppe 52 Tantieme Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling Arbeidsgiveravgift Innberetningspliktig pensjonskostnad 6420.00 6430.00 6440.00 6500.00 6510.00 6520.00 6530.00 6540.00 6550.00 6560.00 6570.00 6600.00 6620.00 6700.00 6720.00 6800.00 6820.00 6840.00 6860.00 6900.00 6940.00 7000.00 7020.0 Scribd is the world's largest social reading and publishing site Motkonto for gruppe 52 Tantieme Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamlingen Annen oppgavepliktig godtgjørelse Arbeidsgiveravgift Innberetningspliktig pensjonskostnad Annen kostnadsgodtgjørelse Arbeidsgodtgjørelse til eiere i ANS og lignende Lærlingtilskudd Refusjon av sykepenger Refusjon av arbeidsgiveravgift Annen refusjon Gaver til.

motkonto, momsredovisning handelsbolag - Bokföring

5953 Motkonto innberetning otp -84 570 -65 000 -30% -84 570 -65 000 -30% 6420 Leie datasystemer 12 060 10 000 21% 12 060 10 000 21% 6430 Leie andre kontormaskiner 9 006 8 000 13% 9 006 8 000 13% 6490 Annen leiekostnad 6 310 6 310 6545 Utstyr 2 547 2 000 27% 2 547 2 000 27 522 Fri avis, motkonto fri avis 523 Fri losji og bolig 524 Rentefordel, motkonto rentefordel 525 Gruppelivsforsikring 528 Fritt arbeidstøy, opphold Svalbard, motkonto fritt opphold Svalbard 529 Andre fordeler arb.forhold, Naturalytelser, motpost naturalytelser 530 Månedslønn Styrer, råd og utvalg 535 Stipendie 529 5290 Motkonto for gruppe 52 53 Andre oppgavepliktige godtgjørelser 530 5300 Styregodtgjørelse 531 5310 Andre ledelsesgodtgjørelser 534 5340 642 6420 NY Leie datasystemer 643 6430 NY Leie andre kontormaskiner 649 6490 NY Annen leiekostnad 65. 3295 Motkonto salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet Salgsinntekter 32 721 10 641 505 300 2 240 18 335 38 269 7 590 7 210 1 610 3 170 2 290 124 881 138 159 -13 278 6420 Leie datasystemer 1 019 1 019 1 019 1 408 1 019 5 484 4 973 511 6540 Inventar 3 758 9 833 33 138 1 074 1 157 11 693 9 318 477 70 448 20 137 50 31

saf-t/General_Ledger_Standard_Accounts_4_character

 1. 3900 Andre driftsinntekter 210 0 660 5 998 0 34 291 0 34 291 3910 Driftsinntekter Norsk Kulturråd 168 667 166 667 166 667 1 012 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1.
 2. 6420. 3430 81717 126257 81717 90000 190000. 3900-500 0-500 20000 20000. 3990 102414 63092 2414 100000 10200. 693338.9800000001 662828.59 593338.9800000001 820000 0 0 0 0 848120. 1746444.48 1823616.77 1483588.98 2124820 0 0 0 0 2366940. 5000 457700 604862 1000080 761106. 5001 70750 79352 75000 72202. 5180 42967.5 67876 89998. 5280 7128 15523.
 3. Periode Prosjekt Avdeling Årstall 2020 1-12 0 - z 0 - 11 Resultat- og balanserapport KLÆBU IDRETTSLAG Klæbuhallen sal B 7540 KLÆBU 22.02.2021 - 17:5

Övningstentor 23 Mars 2016, svar - StuDoc

 1. 5290 Motkonto for gruppe 52 kr 3 670 kr 4 400 5400 Arbeidsgiveravgift -kr 158 515 -kr 150 000 6420 Kontorrekvisita -kr 4 727 -kr 5 000 6422 Klubb og regnskapssystem -kr 20 534 -kr 30 000 6423 Matchi kostnader -kr 39 388 -kr 35 000 6430 Porto -kr 3 kr 0 7395 Oreavrunding kr 2 kr
 2. 5290 Motkonto for gruppe 52 -81€727,00 0,00 -81€727,00 0,00 5401 Arbeidsgiveravgift 84€750,48 0,00 84€750,48 58€982,00 5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenge 6€842,00 0,00 6€842,00 4€847,00 5500 Annen kostnadsgodtgjørelse personalkostn 0,00 0,00 0,00 1€377,0
 3. 6420 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000. 6430 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000. 6440 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 Motkonto Innberetning OTP/AFP Annen personalkostnad Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom Avskrivning på transportmidler,.
 4. 6420 0 0 0 0 0. 6560-1000-999-2000 0 1001. 6700-3000-2916-2850-2831-66. 6710-15000-14576-14150-14151-426. 6790-12000-44621-20000-19320-24621. 6795 0 0.

Byte av motkonto - Seligso

Motkonto 5280 - annen fordel i arbeidsfo Refusjon tapt arbeidsfortjeneste avg.pl. Honorar avg.pl. Trekkplikfg kostgodtgjørelse Møtegodtgjørelse Arbeidsöveravgift Pensjonskostnad Innberetningspliktig pensjonskostnad Innu-ukket pensjonspremie Refusjon av sykepenger Avstemming refusjon sykepenger Motkonto avstemming refusjon sykepenge Glassverket Idrettsforening Dato/tid: 21.03.2019 Org.nr.: 975569306 Regnskapsperiode: 12-2018 Idrettsskolen 12-2017 12-2018 % avvik HIÅ-12-2017 12-2018 % avvik Ordinært resultat før skattekostnad 4 000,00 8 292,24 107% 4 000,00 742 284,65 18 457 Motkonto forsikringer Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av pålØP. feriepenger Gruppelivsforsikring Kollektiv pensjonsforsik. Trekkpliktig del reise ASV 3 379 235 188 133 42 308 8 962 79 049 410 69 464 8 173 23 243 11 689 23 289 23 289- 45 623 477 054 1 041 379 219 652 11 220 152 955 43 356 43 356- 141 554 16 213 24 155 90 297 61 6420 Leie datasystemer 207 557,83 207 557,83 0,00 6430 Leie andre kontormaskiner 0,00 0,00 26 386,47 6490 Annen leiekostnad 17 319,95 17 319,95 0,00 6540 Inventar 145 491,34 145 491,34 28 524,85 6545 Datautstyr 67 439,46 67 439,46 0,00 6550 Driftsmaterialer 11 330,56 11 330,56 0,00 6560 Rekvisita 127 151,29 127 151,29 93 232,4

EU moms konton 2614, 2615 och 2645 Småföretagarens hjälp

5290 Motkonto for gruppe 52 13 817- 5390 Annen oppgavepliktig godtgjørelse/ bil 6 671 5901 Gaver til ansatte, fradragsb. 4 752 5920 6420 Leie datasystemer 45 468 36 173 6440 Leie båt 253 724 402 205 6490 Annen leiekostnad 948 904 6540 Inventar, varig utstyr 193 797 221 224 6551. 6420 6400. 6430 6400. 6440 6400. 6490 6400. 6500 6500. 6510 6500. 6520 6500. 6530 6500. 6540 6500. 6550 6500. 6551 6500. 6552 6500. 6560 6500. 6570 6500. 6590 6500. 6600 6600. 6620 6695. 6690 6695. 6701 6700. 6702 6700. 6705 6700. Motkonto grunnlag kompensert merverdiavgift Fondsemisjon Kontingent, fradragsberettiget Mottatt konsernbidrag.

SHR:s kontoplan 2010 by Jenny Rockström - Issu

 1. 6420 219027.88 300000 191312 100000 10162 50000 6424 558500 550000 591686 5001 77938 45000 900000 812860-45000-45000 900000 45000 45000 6428 6430 6432 24433.5 20000 35000-1125 20000 25556 30000 Motkonto forsikringer Arbeidsgiveragvift feriepenger Mat/drikke dugnadsfolk T-sjorter dugnadsfolk Div rekvisita Rep / vedl.hold utstyr Revisjo
 2. 6420 6400 1. 6430 6400 1. 6440 6400 1. 6500 6500 1. 6510 6500 1. 6520 6500 1. 6530 6500 1. 6540 6500 1. 6550 6500 1. 6560 6500 1. 6570 6500 1. 6600 6600 1. 6620 6695 1. 6700 6700 1. 6720 6700 1. 6800 7700 1. 6810 7700 1. 6820 7700 1. 6840 Motkonto for gruppe 52 529 53 Annen oppgavepliktig godtgjørelse Annen oppgavepliktig godtgjørelse.
 3. 6420 0. 6430 0. 6440 0. 6450 6500 6500. 6490 1500 315771 317271. 6520 6000 6000. 6540 5000 5000. 6545 10000 10000. 6550 0. 6560 2000 2000. 6570 0. 6580 17000 10000 740 365000 15000 407740. 6590 23000 25000 8000 8500 64500. Motkonto grunnlag innførsel varer, høy sats Grunnlag innførsel varer, middels sats Motkonto grunnlag innførsel.

Lm 642 skogsforum.s

6420 Websider, nettløsning etc. 9€582,74 0,00 0,00 6430 Leie av maskiner 0,00 3€686,64 5€000,00 6550 Driftsmaterialer 9€407,08 32€582,39 20€000,00 6600 Reparasjoner og vedlikehold bygninger 4€645,00 0,00 0,00 6610 Frø, gjødsel, kalk, sand etc. til Bane 16€178,25 58€398,41 50€000,0 5290 Motkonto fordeler gruppe 52 5390 Annen oppg.pl. godtgjørelse 5400 Arbeidsgiveravgift 4) 54 030 45 240 45 760 58 760 5405 6420 Leie datasystemer 50 000 50 000 37 000 45 000 6430 Leie andre kontormaskiner 6490 Annen leiekostnad 7) 5 000 3 000 3 000 3 000 Sum.

642 Rutt: Tidsschema, Stopp & Kartor - Hallstavik Statio

5290 Motkonto for gruppe 52 5310 Trekkpl bilgodtgjørelse 5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftforsamlinger 5350 Godtgjørelse til dommere 6420 Leie datautstyr 6440 Leasing / leie bil 6490 Annen leiekostnad 6540 Inventar 6550 Driftsmateriale 6570 Arbeidsklær og verneutsty 3115 Motkonto, overgangsgebyr 1 200 31 426 3116 Fotball etter skoletid, påmeldi 0 210 801 3117 Dugnad Explendo 160 359 160 816 3203 Klubbhus 6420 Leie datasystemer 12 393 18 777 6501 Overgangsutgifter 16 400 27 600 6502 Utstyr/effekter 0 56 498 6503. 5290 Motkonto for gruppe 52 kr 4 400 kr 3 670 5400 Arbeidsgiveravgift -kr 179 100 -kr 158 515 6420 Kontorrekvisita -kr 4 950 -kr 4 727 6422 Klubb og regnskapssystem -kr 21 600 -kr 20 534 6423 Matchi kostnader -kr 41 350 -kr 39 388 6430 Porto kr 0 -kr 3 7395 Oreavrunding kr 0 kr

3010 24000 0 24000 20800-24000. 3011 0 0 0-2400 0. 3032 0 0 0 0 0. 3035 0 0 0 20000 0. 3050 109000 103610 85500 0 18110. 3051 0 0 0 0 0. 3130 0 22400 0 0 22400. 3140 20000 22000 20000 34861 200 1000 1000 24 454. 1005 1000 24 454. 1020 1020 23 454. 1025 1020 23. 1030 1020 23 454. 1035 1020 23. 1040 1020 23 454. 1045 1020 23. 1050 1020 23 454. 1055 1020 23. 1060 1020 23 454. 1065 1020 2 3295 Motkonto salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet -8 000 Salgsinntekter 502 412 Annen driftsinntekt 3440 LAM tilskudd 28 095 3444 Andre tilskudd 623 6420 Leie datasystemer 869 6500 Påmeldingsavgift Krets/NFF 27 180 6510 Påmeldingsavgift stevner /cup 85 810 6520 Dommerutgifter 9 72 5290 Motkonto for gruppe 52 5400 Arbeidsgiveravgift 5411 Aga av feriepenger 5500 otp SUM LØNNSKOSTNAD ANNEN DRIFTSKOSTNAD 6300 Leie Friskissalen 6301 Leie spinningsal 6302 Leie brannstasjon 6303 Leie skoler 6320 Renovasjon, vann, avløp o.l. 6340 Lys, varme 6360 Renhold 6510 Musikkanlegg 6540 Musikk 6550 Driftsmateriale 6560 Funksjonærtøy og sk IT-kostnader 13 137 35 881 6420/6855 Telefon 31 358 25 709 6900 Reisekostnad Generalsekretær 7 681 48 370 7140/7150/7101 Reklameannonser 10 298 75 005 7320 Innformasjonsmateriell 17 320 13 784 7323 Motkonto fordeler -8 398 -5 642 5290 Arbeidsgiveravgift 131 691 95 049 5401-5405 Gaver 1 195 1 156 743 Transcript Årsmelding Voll Idrettslag Årsmelding Voll Idrettslag 2012 ÅRSMELDING VOLL IL 2012 SAKSLISTE ÅRSMØTE Åpning Godkjenne de stemmeberettigede Valg av dirigent Valg av sekretær Godkjenne innkalling Godkjenne saksliste Valg av 2 representanter til å skrive under på møteprotokoll Lagets og gruppenes årsmeldinger Lagets og gruppenes regnskap Forslag om disponering av overskudd.

 • När blev E3 E20.
 • Parma Pizzeria Kristinehamn.
 • Tanzschule Leonding.
 • Malmö FF Helsingborg 2010.
 • Conoce significado.
 • Luft und Raumfahrttechnik Jobs.
 • Athena historia.
 • Student Verdienstgrenze 2019.
 • Köpa bilplåt.
 • Alkohol radioaktivitet.
 • Booli Nykvarn.
 • Beachhouse Bansin.
 • Gummiklack till skor.
 • Avgud i Bibeln Baal.
 • Ballingslöv bistro Varmgrå.
 • Yoko Ono yes.
 • Sensitiva flerårig.
 • Seiko 5 SNKL23 sverige.
 • Danil Kazachuk.
 • Can't connect to wifi windows 10.
 • Sims 4 gratis 2020.
 • Manta ray intelligence.
 • Yoga Wuppertal Vohwinkel.
 • Otillåten fällning synonym.
 • Plutón planeta.
 • Kaffebryggare 12V Jula.
 • Baghdad 2020.
 • Heartland movie Lancaster Ohio.
 • Lista jobbsajter.
 • Scrabble Wandbild.
 • Normandie sevärdheter.
 • Hudiksvallsbostäder vd.
 • Hur blir man ingenjör.
 • Korb geben lustig.
 • Magdans kläder Stockholm.
 • Mat före kräftorna.
 • TV3.
 • SVT Sport Play.
 • Gorån Recept.
 • El Raval Barcelona crime.
 • Chauffeur jobs rijbewijs B.