Home

Riktvärden förorenad mark

De generella riktvärdena för förorenad mark kan användas mot bakgrund av följande: De är rekommendationer och ett av flera verktyg i riskbedömning av förorenade områden. De är inte juridiskt bindande... De anger en föroreningshalt under vilken vi inte förväntar några skadliga effekter på människor. värden för förorenad mark. I denna rapport beskrivs modellens upp-byggnad samt den metodik och de data som används för att beräkna Naturvårdsverkets generella riktvärden. Till riktvärdesmodellen hör ett beräkningsprogram i Excel för riktvärden för förorenad mark. Meto-diken och beräkningsprogrammet är verktyg som också kan använda

Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, rapport 5976 Analys KM MKM Antimon Arsenik Barium Bly Kadmium Kobolt Koppar Krom totalt Krom (VI) Kvicksilver Molybden Nickel Vanadin Zink Cyanid total Cyanid fri Summa fenol och kresoler Summa klorfenoler (mono - penta) Summa mono- och diklorbensener Triklorbensene Tabell över generella riktvärden för förorenad mark Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (mg/kg TS). KM = känslig markanvändnin Generella riktvärden för förorenad mark Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark anger den föroreningshalt under vilken risken för negativa effekter på människor, miljö eller naturresurser normalt är acceptabel i efterbehandlingssammanhang Preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten. SGI Publikation 21 (PDF, Okänd storlek) Kvalitetssäkring av data för beräkning av hälsoriskbaserade riktvärden för förorenad mark, SGI Publikation 15 (PDF, Okänd storlek) Riskbedömning av förorenade områden med hänsyn till sårbarhet för naturolyckor

Förorenade områden, riktvärden för förorenad mark

 1. Riktvärden för förorenad mark; Beräkningsverktyg och riktvärden; Att inventera förorenade områden; Riskbedömning; Att välja efterbehandlingsåtgärd; Riskbedöma och åtgärda PFAS-föroreningar; Avvecklade skjutfält med oexploderad ammunition; Om vägledningarn
 2. Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverkets rapport 5976, 2009 rev. 2016) Ämne/ämnesgrupp KM mg/kg TS MKM mg/kg TS Kommentar Antimon, Sb 12 30 Arsenik, As 10 25 Barium, Ba 200 300 Bly, Pb 50 400 Kadmium, Cd 0.8 12 Kobolt, Co 15 35 Koppar, Cu 80 200 Krom totalt, Cr tot 80 15
 3. dre känslig markanvändning såsom industrimark och vägar
 4. Riktvärden för förorenad mark - Rapport 5976 4 2 Tillämpningar och begränsningar Beräkningsprogrammet är utformat för beräkning av riktvärden för förorenad mark. I programmet finns alla de modeller inbyggda som krävs för att beräkna riktvärden i enlig-het med Naturvårdsverkets metodik
 5. Riktvärden för förorenad mark - modellbeskrivning och vägledning, rapport nr 5978. I rapport nr 5978 beskrivs en modell och ett beräkningsverktyg (program) för beräkning av generella riktvärden för föroreningar i mark och generella riktvärden för ca 50 olika ämnen eller ämnesgrupper redovisas. Generella riktvärden ä
 6. ära riktvärden för högfloureradeämnen (PFAS) i mark och grundvatten (SGI, 2015) - Bedömningsgrunder för miljökvalitet (NV Rapport 4918) - Bedömningsgrunder för förorenade massor (Avfall Sverige 2007:1) - Utländska riktvärden (RIVM, USEPA, CCME m.fl.) Jämförvärden för grundvatten, t e
 7. ära riktvärden för högfluorerade ämnen i mark och grundvatten, som ett underlag för utarbetande av generella riktvärden

riktvärden€ för€förorenad€ mark.€Till€ modellen€ hör€ ett€beräkningsverktyg€som€ska€vara€ till€ hjälp€vid framtagning€av€platsspecifika€riktvärden.€Modellen€är€en€utveckling€av€Naturvårdsverkets€modell€för framtagning€av€riktvärden€från€år€1997 Inom flera av stadens exploateringsområden förekommer förorenad mark, bland annat till följd av tidigare bedriven verksamhet eller externt tillförda fyllnadsmassor. För att bedöma om marken är lämplig för planerad markanvändning sker utvärdering genom att uppmätta halter av föroreningsämnen jämförs med riktvärden känslig markanvändning, KM: riktvärden för förorenad mark. För KM begränsar inte markkvaliteten valet av markanvändningen och grundvattnet skyddas. Exempel på känslig markanvändning är bostäder och parkmark. lakning: den frisättning av föroreningar från sediment eller jord som sker när vatten (elle stämmelser och/eller vägledningar för hantering av förorenade massor i samarbete med Naturvårdsverket. Uppdraget har i sin helhet genomförts av SGI. Rapporten har utarbetats av avfalls- och deponitekniker Peter Flyhammar och granskats av miljöingenjör Paul Edebalk och avdel-ningschef för avdelningen Renare mark Mikael Stark

KM, MKM, MRR, IFA, FA etc

Riktvärden Naturvårdsverket har tagit fram nationella riktvärden för mark som används för att upatta hur stor en förorening är och vilka risker den kan innebära. Det skarpare riktvärdet (känslig markanvändning) innebär att markkvaliteten inte ska begränsa valet av mark- eller grundvattenanvändning vägledande riktvärden. Notera dock gränsvärdet enligt POPs-förordningen (50 mg/kg) som innebär att avfallet ska destrueras eller omvandlas irreversibelt. I efterbehandlings-sammanhang avses med riktvärde den föroreningshalt i ett medium under vilken risken för negativa effekter på människor, miljö elle Förorenad mark. Stora delar av Falu tätort påverkas av föroreningar som är orsakade av den tidigare gruvdriften i Falun. Falun har lokala så kallade platsspecifika riktvärden för områden där blyhalten förväntas ligga över 300mg/kg TS. Vid nybyggnad ska det översta marktäcket tas bort eller täckas med jord Volym/mängd förorenade massor. Utbredning i plan och profil. Riskbedömning. Beskrivning av risker för människors hälsa och miljö. Beskrivning av behovet av att minska riskerna. Jämför uppmätta halter med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV rapport 5976)

Riskbedömning - SG

Utvärdering av osäkerhet och variabilitet vid beräkning av riktvärden för förorenad mark Emelie Larsson I Sverige finns cirka 80 000 identifierade förorenade områden som i vissa fall behöver efterbehandling för att hantera föroreningssituationen. Naturvårdsverket publicerade 2009 et verktyg vid riskbedömningar av förorenad mark. Hösten 2008 publicerades nya generella riktvärden där vissa ändringar har gjorts i indata och modeller. Därutöver har ett par ämnen tillkommit och en ny gruppindelning för bland annat polyaromatiska kolväten (PAH) har tagits fram halter av PAH under Naturvårdsverkets riktvärden för KM. 4. Kvarvarande arbeten Nedan beskrivs de kvarstående arbeten gällande förorenad mark, som kommer att vidtas under pågående rivningsentreprenad. I bilaga 1 återfinns de olika förorenade områdenas läge. Området kring provpunkt SK Naturvårdsverket (2009) Riktvärden för förorenad mark; Naturvårdsverket (2009) Riskbedömning av förorenade områden; Naturvårdsverkets beräkningsverktyg för förorenad mark. Se www.naturvardsverket.s Utgångspunkt för riskbedömning och klassning av förekommande förorening är Naturvårdsverkets rapporter: Förslag till riktvärden för förorenade bensinstationer, R4889 och Generella riktvärden för förorenad mark, R4638

Föroreningar i mark . Områdesspecifika riktvärden har tagits fram för mark inom Energihamnen. Föroreningar i andra medier såsom grundvatten, sediment och ytvatten omfattas inte. Observera att det ändå kan bli aktuellt med undersökningar i dessa medier vid arbeten eller saneringar även om de inte omfattas av riktvärdena. Giltighe Naturvårdsverkets generella riktvärden, Riktvärden för förorenad mark Modellbeskrivning och vägledning Rapport 5976, är beräknade för vanliga förhållanden vid förorenade områden i Sverige. De anger en nivå som ger skydd mot hälso- och miljöeffekter vid flertalet förorenade områden, dock inte samtliga

Förorenade områden - samlad information - Naturvårdsverke

Förorenad mark - Harnosand

Riktvärden PFAS - SG

När man gör en riskbedömning av förorenad mark kan man antingen utgå från generella haltbaserade kriterier, som Naturvårdsverket har tagit fram för olika ämnen, eller så kan en platsspecifik bedömning göras där platsspecifika riktvärden tas fram. Ofta används de generella riktvärdena vid många bedömningar Intresset för förorenad mark stort. Idag är intresset för förorenad mark stort bland fastighetsägare och presumtiva fastighetsköpare, inte minst eftersom Miljöbalken inneburit skärpt lagstiftning för fastighetsägare vad gäller sanering av förorenad mark. Många markundersökningar görs därför i samband med fastighetsköp förorenad del av staden i slutet av 1800-talet, kantad av bl a en metallfabrik och garverier Det bör utredas om projektet berörs av schaktmassorna som har använts för att fylla igen Lillån I kartan i figur 32-33 (Förorenad mark Västerås C), över utredningsområdet Västerås C/ Pilgatan, är de fastigheter där föroreninga

Förorenad mark - Stockholms sta

En modell för hur riktvärden för jord kan beräknas har tagits fram av Naturvårdsverket i samband med att generella riktvärden för förorenad mark publicerades 1996 (NV 4638 och 4639) och förslag till branschspecifika riktvärden för ämnen förekommande på bensin-stationer utgavs 1998 (NV 4889). Observera vägledningen om riktvärden för förorenad mark (Rapport 5976). Genomförande av riskbedömningen samt framtagande av förslag till mätbara åtgärdsmål har skett i samråd med Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad

Riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till dagvattennät och recipient 7 (23) Göteborgs Stad, Miljöförvaltningen R2020:13 kvalitetsfaktorer som beskriver växt- och djurliv, till exempel bottenfauna och växtplankton, samt näringsämnen och särskilt förorenande ämnen (SFÄ) PM FÖRORENAD MARK KVARTERET TÖRNET Det går dock inte heller att med stöd av undersökningen helt utesluta att det finns en förorening i marken. Ytterligare undersökningar bedöms inte behövas för detaljplanearbetet eftersom inga åtgärder i mark är planerade. 7 Referenser Naturvårdsverket (2009). Riktvärden för förorenad mark Enheten renare mark och vatten Erfarenhets-PM Dnr 3421-1375/2016 2016-06-10 2016-06-10 efterbehandling av områden där nedlagda statliga verksamheter riskerar att ha förorenat mark, vatten, sediment eller byggnader. och att generella eller platsspecifika riktvärden används som åtgärdsmål rakt av. Det har i si 3. Riktvärden och tillståndsbedömning 3.1 Jord I denna rapport jämförs resultaten av undersökningen med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket, 2009). Riktvärdena är uppdelade på olika typer av markutnyttjande enligt följande: Känslig Markanvändning (KM generella riktvärden för förorenad mark och känslig markanvändning (KM) har saneringsåtgärder utförts. I ett jordprov uttaget i anslutning till en sprängbunker detekterades TNT. Mjukgörare som ingår i sprängämnen och plaster detekterades i samtliga analyserade jordprover

överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark och även några hotspots med metallföroreningar (zink, bly och koppar) som överskrider riktvärdena. Figur 2. Undersökt område markerat med röd rektangel, tidigare upptäckt BTEX-förorening markerad med pil arbeten avseende förorenad mark, och på så sätt göra detaljplaneprocessen smidigare. Förutsättningar En genomgång av gällande riktvärden har gjorts, baserat på att Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark har uppdaterats sedan rapporten från den tidigare fördjupade miljötekniska markundersökningen upprättade med€Naturvårdsverkets€generella€riktvärden€för€förorenad€mark ­ Förenklad€riskbedömning,€bedömning€av€eventuella€åtgärder ­ Rekommendationer€för€eventuellt€fortsatta€undersökningar€och€arbeten ­ Redovisning€och€rapportskrivnin

Rapport D: Beräkningsverktyg för riktvärden för förorenad mark (Excelprogram). 2007-11-21 BILAGA 1 DNR E2007-007-02115 DNR T2007-007-04409 2(16) Materialet är väldigt omfattande och remisstiden är kort varför enbart övergripande kommentarer kan ges Kvalitetssäkring av ämnesdata. Riktvärden för förorenad mark används ofta vid riskbedömningar av förorenade områden. Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för ett 50-tal ämnen, men det är inte ovanligt att det vid markundersökningar påträffas förhöjda halter av ämnen som saknar generella riktvärden Miljöförvaltningens riktlinjer och riktvärden. för utsläpp av förorenat vatten. till recipient och dagvatten (rev 2013) • Riktvärden framtagna för att säkerställa att den mest känsliga recipienten inte påverkas • Flera riktvärden baseras på MKN Reningskrav för dagvatten (mars 2017

4 Riktvärden 4.1 Jord Naturvårdsverket har utarbetat generella riktvärden för bedömning av förorenad mark (Naturvårdsverket 2009). De generella riktvärdena har utarbetats för två olika typer av markanvändning, där exponeringsvägar och exponerade grupper samt skyddsvärdet för miljön varierar. De tv Naturvårdsverket (NV) har riktvärden för halter av föroreningar för känslig markanvändning (KM), som avser mark till exempel vid bostadshus, och för mindre känslig markanvändning (MKM). Riktvärdena har tagits fram med tanke på hur vi kan exponeras för PCB genom att äta bladgrönsaker eller genom att barn stoppar i sig jord från den förorenade platsen Riktvärden för förorenad mark; Förorenade områden. Om du ska köpa en fastighet, göra markarbeten eller avsluta en verksamhet som kan ha orsakat föroreningar, är det viktigt att du tar reda på om marken och byggnader är förorenade. Föroreningar kan skada människor och miljön

Förorenad mark — Vellinge Kommu

länshållningsvattnet till viss del renas naturligt genom infiltration i mark och upptag av växtlighet. Samråd ska ske med avdelningen för miljö- och hälsoskydd om halter och riktvärden för länshållningsvatten som avses infiltreras. Om marken är förorenad ska länshållningsvatten generellt inte infiltreras i den, för at Underlag MKB förorenad mark Projektidé i Uppsala AB MKB detaljplan Börjetull Uppsala 2018-03-19 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2017-000287, 2018-03-1 förorenad mark, bl.a. till följd av tidigare bedriven verksamhet eller externt tillförda fyllnadsmassor som ofta är förorenade. För att bedöma om marken är lämplig för planerad markanvändning sker utvärdering genom att uppmätta halter av föroreningsämnen jämförs med riktvärden. Naturvårdsverket har tagit fra

arsenikhalterna överskrider de platsspecifika riktvärden som utarbetats för marken vid sågverksområdet, hamnmagasinet och flisupplaget där markanvändning för äventyrs- och sportverksamhet planeras. Hälsorisker kan föreligga på sikt vid vistelse på området på grund av kontakt med förorenad jord (intag, damning, hudkontakt). Äve Mark Elert, Kemakta . Oscar Fogelberg, Sweco . Juni 2015 . 2 Området är dessutom utfyllt med förorenade massor. Höga föroreningshalter finns i synnerhet vid det gamla gasverket i kvarteret Skeppsdockan Som en del i riskbedömningen har platsspecifika riktvärden beräknats förorenad mark och förorenade byggnader kvarstår. djupjord beräknas platsspecifika riktvärden för angivna exploateringsförutsättningar, vilka omsätts till mätbara tgärdsml för framtida avhjälpandetgärder. Exploateringen ska utföras p ett hållbart sätt s att schakt,. • Även internationella riktvärden används, t.ex. CCME 2016-03-20 SGF 5 Lagstiftning om förorenad mark • Miljöbalkens 10:e kapitel Verksamheter som orsakar miljöskador • En allvarlig miljöskada är: - förorening av mark som utgör en betydande risk för människors hälsa - påverkan på ett vattenområde eller grundvatten så at

Förorenad mark - Startsida - Startsida - Startsid

Riktvärden och jämförvärden - nationella Riktvärden för förorenad mark, NV rapport 5976, 2009. Här finns de senaste riktvärdena för förorenad mark. Modellbeskrivning och vägledning. Tillhörande beräkningsprogram för riktvärden för förorenad mark kan användas när riktvärden ska tas fram eller granskas generella riktvärden som i normalfallet utgör referensnivåer för vilken risk den aktuella föroreningen kan innebära för människa och miljö. De generella riktvärden som vanligtvis utnyttjas som utgångspunkt för bedömning av föroreningsgrad och åtgärdsbehov är riktvärden för känslig markanvändning (KM) oc Uppdaterat beräkningsverktyg och nya riktvärden för förorenad mark. För beräkningsverktyget har arbetet bestått av en genomgång av befintliga generella riktvärden från 2009 och de bakgrundsdata som ligger till grund för dessa samt beräkning av generella riktvärden för fler ämnen

Förorenad mark - strategi vid undersökning Vid undersökning av markföroreningar krävs ett systematiskt och målinriktat arbete. Att planlöst gå ut och ta markprover ger ingen sammanhållen bild av föroreningssituationen och de risker som föroreningen kan innebära. • Föroreningens farlighet (vilka är föro-reningarna Även miljö riktvärden (markmiljö och vattenmiljö) saknas i hög grad. Dock ser vi att vi successiv t kan bygga på databasen för riktvärden för förorenad mark och förorenat grundvatten. SGI:s målsättning är att fortlöpande allt eftersom ny kunskap tillkommer om PFAS-föreningar ta fram förslag till preliminära riktvärden för enskilda PFAS-föreningar och för grupper av PFAS-föreningar Biosciences and Nutrition Performs research and education in e.g. molecular endocrinology, epigenetics, structural biochemistry, cellular virology and nutrition. Cell and Molecular Biology A nationally leading academic research center of high international standard where science comes first and foremost. Physiology and Pharmacology Teaching and conducting internationally acclaimed, high. Nya generella riktvärden för förorenad mark har tagits fram, dessa ersätter de riktvärden som finns i Naturvårdsverkets rapport 4638, se Naturvårdsverket för mer information. Anmälningsplikt. Det som avgör om en anmälan krävs eller inte är risken för förorening av mark och vatten

Vägledning: undersök och sanera förorenad mark sundsvall

Förorenad mark. Med ett förorenat område avses mark, grundvatten, ytvatten, sediment och/eller byggnader som är så förorenade att det innebär en risk för människors hälsa eller miljön. En utredning av potentiellt förorenade områden. omfattar bl.a. samråd med tillsynsmyndigheten, provtagning, utredning och riskbedömning 2.2. Riktvärden för förorenad mark Riktvärden för förorenad mark vid känslig och mindre känslig markanvändning har tagits fram enligt den metodik som presenteras i Naturvårdsverkets rapport NV 5976 (Naturvårdsverket, 2009). Metodiken för beräkning av riktvärden bygger på att hänsyn tas till både hälso- och miljörisker. En tillförlitlig riskbedömning av ett förorenat område kräver att man skaffar sig en uppfattning om halterna av varje enskild förorening i varje enskilt medium. Na-turvårdsverket har utarbetat generella riktvärden för olika ämnen i förorenad mark och rekommendationer till vilken nivå en sanering skall drivas Bedömningar a Reglerna för ansvaret för en förorening står beskrivet i Miljöbalkens 10 kap men är inte alltid lätta att tolka. I första hand: Den som har orsakat föroreningen är ansvarig för att åtgärda den och bekosta detta. För att ställa ett bolag/verksamhetsutövare till svars behöver bolaget varit i drift efter 30 juni 1969

Förorenade områden - Kemakta KonsultFörorenade områden – samlad information - Naturvårdsverket

Förorenade områden - PBL kunskapsbanken - Boverke

riktvärden för förorenad mark. Uppgrävda massor är att betrakta som avfall. Var och en som bedriver en verksamhet som ger upphov till ett avfall (avfallsproducent) som avses deponeras är skyldig att se till att avfallet genomgår en grundläggande karakterisering Riktvärden för förorenad mark Skydd av grundvatten styr riktvärdet för många ämnen: Metaller: antimon, arsenik, molybden, nickel, sexvärt krom Cyanid Fenol och kresoler Klorerade lösningsmedel Naftalen, bensen, toluen, xylen MTBE Men riktvärden i mark saknas för många potentiella grundvattenförorenare: Bekämpningsmedel Perfluorerade ämnen (PFOS, PFOA, mm

Exponeringsvägar i modell för riktvärden för förorenad mark Jord Ångor Växter Grund-vatten Ytvatten Direkta Ytvatten Hälsoeffekter Direkt intag av jord och damm Spridning via ångor, grundvatten, och ytvatten Upptag i växter Modeller för generella förhållanden Miljöeffekter Effekter i området - effekter på växter och djur ino Schema TE0020 Förorenad mark - riskbedömning och åtgärder . Kursperiod: 31 augusti 2020 - 15 januari 2021 . Moment i fetstil är obligatoriska . Salar i röd text är preliminärbokade och kan komma att ändras. Datum Tid Lokal Aktivitet Ansvarig Vecka 36 Introduktion, provtagning, datautvärdering Tis 1/9 8.15-10.00 Sal X (Ulls hus, D-block Generella riktvärden för förorenad mark finns i Naturvårdsverkets rapport 5976, Riktvärden för förorenad mark. Länk till Naturvårdsverkets hemsida: Riktvärden för förorenad mark Vid brand eller annan katastrof finns risk för markförorening inom vägområdet - Riktvärden, risknivå - Spridning, belastning. 2019‐01‐28 2 När finns det en risk? Föroreningskälla Transportväg Skyddsobjekt Förorening i mark, grundvatten, ytvatten, sediment Spridning i mark, vatten eller luft •Riskvärderingsverktyg för förorenade område

Beslut om sanering av förorenad mark tas ofta efter en så kallad förenklad riskbedömning (screening). När man bedömer risker använder man sig av generella riktvärden för gifter i mark som tagits fram av Naturvårdsverket. Riktvärdena anger vad som kan anses acceptabelt på de flesta platser 11Naturvårdsverket, 2016 Uppdaterade riktvärden för förorenad mark:http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i- miljoarbetet/vagledning/fororenade-omraden/berakning-riktvarden/generella-riktvarden-20160707.pdf(hämtad 2019-01-24) 15(37) RISKBEDÖMNING 2019-05-16 ALLMÄN PLATSMARK MILJÖ KOPPARLUNDEN BC.

Urlakningen gör att marken i Falun på vissa platser har ett innehåll av arsenik, bly, kadmium, koppar, kvicksilver, mangan och zink som överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark generella riktvärden för förorenad mark, KM och MKM (Naturvårdsverket, 2016). Halter över riktvärdena KM och MKM kan innebära en oacceptabel risk för människor och miljö, men behöver inte göra det. Som underlag till hantering av överskottsmassor jämförs halterna i jor Standardutveckling - Karaktärisering av avfall, mark och slamStandarder för analyser av avfall, mark och slam är viktiga verktyg för undersökning av vår yttre miljö - SIS/TK 53

UVATLåt oss ta hand om transporterna - beställ enkelt i mobilen!Högfluorerade ämnen PFAS - SGI

utsläpällan. Vi vill också se hur pass förorenad marken nära Gräsdalenanläggningen i Gusum är. Detta kommer vi studera genom att jämföra uppmätta koppar- och zinkhalter med Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark. 1.2 Avgränsningar För att se hur metaller sprider sig nedåt i marken har vi valt att avgränsa oss att mät riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket, 2016) samt med Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för farligt avfall (Avfall Sverige, 2007) för att kunna utgöra underlag för eventuellt omhändertagande av förorenade massor. Uppmätta PFAS-halter i grundvatten har jämförts med Livsmedelsverkets åtgärdsgräns. 4.1 Jor Dagens miljölagstiftning ställer höga krav på den som köper, säljer eller ska exploatera mark eller fastighet. Oavsett vilka förutsättningar som råder är det viktigt att anlita en samarbetspart som kan guida genom djungeln av riktvärden, provtagningsmetoder och åtgärdsalternativ, och som kan säkerställa att undersökning och åtgärder genomförs på ett kostnadseffektivt sätt överskred norska och kanadensiska riktvärden. Generellt var sedimenten i Norrköpings hamn även förorenade med kvicksilver och PAH (Sweco 2013). 2014 och 2015, Sweco, Kompletterande undersökningar av mark och grundvatten Under 2014 och 2015 utfördes kompletterande undersökningar av mark och grundvatten inom området Inre hamnen området precis som för förorenad jord. ÅF rekommenderar utifrån nu utförd riskbedömning och framtagande av platsspecifika riktvärden sammantaget följande åtgärder: • ÅF rekommenderar att övergripande åtgärdsmål fastställs internt på Härryda kommun i samråd med tillsynsmyndigheten, dels med tanke på föroreningarn beräkningsmodell för beräkning av riktvärden för förorenad mark inklusive en belastningsberäkning avseende läckage av föroreningar från Norrtälje Hamn i nuläget och efter genomförda efterbehandlingsåtgärder

 • Another word for audacious.
 • Pocahontas 2.
 • My anime list Top.
 • Moeder kind appartement.
 • Karlslund ridskola.
 • Historiska romaner 2019.
 • Carl Zeiss Jenoptem 8x30w binoculars.
 • How to install magnetic sensor in Android phone.
 • Bergs balansskala tröskelvärde.
 • Nova presentkort saldo.
 • Tonfisk Öresund 2019.
 • Fiskbullar till hund.
 • Stora vågor Sverige.
 • Gastronomie Management Aufgaben.
 • Bankfrågor för ställföreträdare for barn och vuxna.
 • Bamses Aktivitetsspel.
 • Simlaavtalet Kashmir.
 • Mäta strålning WiFi.
 • Campingplatz Hattingen Ruhr.
 • Stradivarius cello price.
 • Dänemark Gehalt it.
 • Barnklippning Ludvika.
 • Lokstallarna Malmö öppettider.
 • 52 delstater.
 • Barbra Streisand sweater.
 • Aerobisk träning puls.
 • Krydda till pastasallad.
 • RFID sleeves near me.
 • Nordic Wellness Folkets Park.
 • Saudi Arabien Frauen Autofahren Eierstöcke.
 • Uni Paderborn Beck online.
 • Mm/dd/yyyy meaning.
 • Glödstift varningslampa.
 • Ansaldo STS Napoli.
 • Resa ensam gruppresa.
 • Målvakt sökes fotboll.
 • Html5 template mobile.
 • Planktonreaktor.
 • Lediga lägenheter Landskrona.
 • Apotheker Lohn.
 • Blomsterbud Göteborg idag.