Home

Hva er filosofiske spørsmål

Hva er et filosofisk spørsmål? - Språkspalte

Filosofiske spørsmål I en filosofisk samtale arbeider vi med filosofiske spørsmål. Det er ikke alltid lett å skille ut slike spørsmål, men vi kan ha hjelp av de tre vanlig-ste kjennetegnene på et filosofisk spørsmål: 1 Vi må tenke for å finne svaret, vi kan ikke bare sanse eller sjekke. E Filosofiske og ikke-filosofiske spørsmål Et filosofisk spørsmål skiller seg fra andre spørsmål gjennom at de ikke har entydige og klare svar. Hva er klokka? er ikke et filosofisk spørsmål, mens spørsmålet: Hva er tid? er et filosofisk spørsmål

Filosofiske spørsmål - V

 1. I denne artikkelen finner du et utvalg av filosofiske spørsmål veldig komplisert å svare. De er følgende: 1. Hva er hemmeligheten til å være lykkelig? Dette spørsmålet har blitt gitt til oss alle på et tidspunkt i våre liv, og uten tvil Det er mange filosofer og forskere som har vært interessert i å svare på det
 2. Hva er den filosofiske metoden? den filosofisk metode er måten filosoffer må adressere filosofiske spørsmål, karakterisert ved å ha tvil, argument og dialektikk i tankene. Siden filosofiens raison d'être er å forklare opprinnelsen til menneskelig kunnskap og dens natur, bruker filosoffer forskjellige måter å prøve å gjøre det på
 3. Hva kjærlighet er, er et simpelt spørsmål som en hver person med litt vett burde skjønne..... Det er en funksjon/følelse i hjernen som får oss til å like ting..... rett og slett.... Ja, du er i sannhet en intellektuell størrelse
 4. Spørsmålene som blir stilt i samtalen må være spørsmål der man må tenke for å finne svaret, spørsmålet er abstrakt eller allment, eller det er mange mulige svar. Eksempel på spørsmål i den filosofiske samtale er; Hva er meningen med livet
 5. Dermed oppstår problemet om hva filosofiens vesen og egenart består i, og dette er stadig ett av filosofiens sentrale problemer. Filosofiens egenart Mange av de filosofiske spørsmålene som ble diskutert for 2500 år siden er like aktuelle i dag, for eksempel grunnleggende spørsmål i erkjennelsesteori og etikk og problemene om hva virkelighet, kunnskap , sannhet , rettferdighet , religion og moral egentlig er
 6. Hva er et filosofisk spørsmål? Dersom et spørsmål ikke kan besvares med et absolutt klart svar, blir det betraktet so

Hva er en filosof? Ordet filosof kommer av latin og betyr visdomssøker. Vi bruker det på to måter: om en vitenskapsmann med filosofi som fag men også om en rolig person med et gjennomtenkt og lidenskapsløst syn på livet, en vismann. Hva er filosofi? Filosofi har gitt mennesker svar på viktige spørsmål i flere tusen år Ja, men hva er egentlig sannhet? Hva er verden? Hva mener du med frihet? Hva tenker du på når du sier et godt samfunn? Dette er typisk filosofiske spørsmål. På denne måten kan filosofien bidra til å undersøke grunnlaget for vitenskapelig aktivitet. Filosofi og deg. I dag finnes det filosofer som arbeider på universiteter med filosofiske spørsmål Ja, hvordan skal filosofisk uskolerte lærere gripe dette an? Hvordan gjør man en samtale filosofisk? Hva vil det si at lærer og elever filosoferer sammen i et klasserom? Spørsmålene er mange og fordrer en viss avklaring, noe som forhåpentligvis vil skje innen det nasjonale forsøket avsluttes neste sommer

 1. e tanker?», «Hva er kunnskap?», «Hva er sannhet?», «Hva gjør en handling verdifull?», «Har mennesker og dyr verdi, og er de i så fall like eller ulike?», «Hva er tid?», «Hvem er jeg?» og lignende spørsmål. Filosofi er knyttet til spørsmål om eksistensen, kunnskap.
 2. Hva er filosofi? Filosofi er det viktigste av alle fag. Hvert menneske står hver dag overfor et utall situasjoner hvor det må velge. Det må velge sine tanker og det må velge sine handlinger; det må bestemme seg for hva som er sant og usant, rett og galt
 3. Filosofiske samtaler er en arbeidsform som setter barnas spørsmål, erfaringer og tanker i sentrum. På denne måten blir elevene aktive deltakere i sin egen læringsprosess. I filosofi er det spørsmålene og de svarene vi selv greier å komme fram til som er viktig. En beskrivelse av opplegge
 4. Les om filosofiske spørsmål som hva er kjærlighet, hva er religion, hva er styrke , hva er jeg og andre emner som du kan finne i menyen til venstre
 5. LangNese: Det eksisterer kun ett eneste filosofisk problem - og det er selvmordet. Å ta en avgjørelse om hvorvidt livet er verdt å leve eller ikke, er ensbetydende med å besvare filosofiens fundamentale spørsmål. Alle andre filosofiske spørsmål stiller Camus i skyggen
 6. Den filosofiske samtalen. I dette prosjektet har vi brukt filosofisk samtale som metode, en metode som har lange tradisjoner i Europa. Metoden går ut på å hente frem, identifisere, utforske og problematisere synspunkter fra deltagerne i samtalen. Samtalelederen har rollen som jordmor for deltagernes tankefødsel

30 dype filosofiske spørsmål - svært tankevekkende

Se animasjonsfilmen «Happiness» av Steve Cutts og be elevene formulere filosofiske spørsmål ut fra assosiasjoner og tanker de får. Filosofer sammen med elevene rundt spørsmålet Hva gir lykke i livet For eksempel er det slik at også tradisjonelle filosofiske spørsmål diskuteres innen det vi har kalt analytisk filosofi. Vi kan også snakke om en tredje leir, den dialektiske materialismen og andre beslektede, marxistisk influerte skoler som er viktige både fra teoretiske og fra praktisk-politiske synspunkter

Filosofiske spørsmål; Hva er meningen? Tilbake. Hva er meningen? Gyldendal Norsk Forlag. Systemkrav; Send tilbakemelding; Bokmål; Nynorsk. Temaoppgave. Språkform. Bokmål. Lastet opp. 05.04.2004. Tema. Filosofi. Filosofi er forsøk på gjennom tenkning og samtale å finne begrunnede svar på spørsmål om natur, samfunn og menneskets forhold til verden. Visse spørsmål er av kunnskapsteoretisk og vitenskapsfilosofisk natur: Hva er kunnskap Hva er jeg

Filosofi - utdanning

Hva betyr identitet? Ordet identitet kommer fra det latinske ordet «idem» som betyr «den samme». Brukt om menneskets oppfatning om seg selv viser begrepet til at det forekommer en viss kontinuitet i selvopplevelsen: Jeg er «den samme som meg selv» - det er noen kjennetegn ved meg som varer, og som ikke forandrer seg fra dag til dag Det er et spørsmål som stilles i dag av kvantefysikere. 25- Hva er det beste moralske systemet? Det er ingen universalitet om hvilke etiske standarder som er best for sameksistens. Mens det er enighet om hva menneskerettighetene er, er det fortsatt forskjeller mellom den østlige og vestlige verden, for eksempel å verdsette terrorisme Eksistensielle spørsmål er noe man blir stilt til veggs med når man er i det filosofiske hjørnet. Mange filosofer grubler svært mye over livet og stiller en rekke hypoteser om hvordan livet kunne og burde ha vært. Hva er meningen med at du er du, og hvorfor er verden grusom dersom Gud finnes? Man kan [ Hva er filosofi? Filosofi stiller en rekke fundamentale spørsmål som i liten grad behandles i andre fag. Det er en problemorientert fagtradisjon som gjerne tar utgangspunkt i grunnleggende paradokser i vår tenkning og som derfor ofte utfordrer forestillinger vi har om oss selv og verden Det er mennesker som bedriver filosofi, og mennesker er rasjonelle skapninger Mange av de filosofiske spørsmålene som ble diskutert for 2500 år siden er like aktuelle i dag, for eksempel grunnleggende spørsmål i erkjennelsesteori og etikk og problemene om hva virkelighet, kunnskap, sannhet, rettferdighet, religion og moral egentlig er.

- Dele store spørsmål inn i mindre biter - Regler: 1. Min eksistens kan jeg aldri betvile 2. Ideen om fullkommenhet må komme fra en fullkommen - Virkningen må rommes av årsaken 3. Gud er garantist for at fornuft og sanseapparatet er grunnleggende pålitelig (Hva er det filosofiske poenget og hvem sitt poeng er dette?) Hva går atomteorien til atomistene ut på? Hva slags spørsmål var sofistene og Sokrates opptatt av? Forklar forskjellen mellom sofistene og Sokrates. Forklar homo mensura-setningen til sofisten Protagoras. Hva mente Trasymachos om forholdet mellom makt og rett Ordet filosofi er gresk og betyr kjærlighet til visdom; Filosofi handler om å undre seg over eller stille seg spørrende til livet; Filosofi handler om hva som er rett og galt, hva vi kan vite noe sikkert om og hvordan vi skal prøve å nærme oss sannheten i spørsmål det ikke finnes noen fasit p Det er nettopp dette som er den filosofiske samtalen, slik den foregikk i antikken. Sokrates gikk rundt og snakket med folk, og ved å stille dem spørsmål, fikk han dem til å tenke. Han kunne også tilpasse spørsmålene etter hvordan tilhøreren svarte, og slik kunne han være sikker på at han forstod hva han mente - Hva vil jeg? Filosofiske praktikere er særlig godt øvd til å bistå med refleksjon over slike spørsmål. På vår nettside - www.nsfp.no - finner du oversikt over våre praktikere, hvor de befinner seg i landet og kortfattet informasjon om tilbudet

Video: Filosofiske spørsmål - filosofiske spørsmå

Filosofiske og ikke-filosofiske spørsmål - NDL

Et begrep brukt av filosofer om spørsmål som dreier seg om hva som er virkelig. Kan også bety læren om hva som er virkelig. Metafysikk. Nyere filosofi bruker dette begrepet om ulike religiøse eller filosofiske trossystem som prøver å gi sammenhengende svar på hvordan vi bør forstå virkeligheten og forholde oss til den Andre filosofiske spørsmål er knyttet til mening og hva det vil si å være menneske. Hva er meningen med livet og, hva er egentlig et liv er filosofiske spørsmål som ofte har vært stilt. I dag er mange filosofiske spørsmål knyttet til hvordan vi skal leve sammen i og innenfor en stadig mer sårbar natu Sokrates er klar over sin uvitenhet, han har et bevisst forhold til sin egen mangel på innsikt i livets dype spørsmål. En slik bevissthet forutsetter vi i de filosofiske samtalene også, ja, vi både forutsetter og tilstreber den

13 svært kompliserte filosofiske spørsmål å svare på

Det er mange spørsmål som ikke har helt klare svar. Da må vi selv reflektere over hva vi tror og mener. I skolehverdagen bør elevene få tid til å tenke gjennom saker på egen hånd, lytte til andre og selv komme til orde. På den måten kan vi filosofere sammen I emnet stiller vi, for det første, filosofiske spørsmål om psykologi. For eksempel vil vi se nærmere på hva psykologisk forklaring er, på forholdet mellom psykologiske og nevrovitenskapelig forklaring, på hva mentale forestillinger er og hva deres rolle og funksjon er, og på modeller av hjernens funksjon, som prediktiv koding og Baysianske tilnærminger Hva er meningen med livet og , hva er egentlig et liv er filosofiske spørsmål som ofte har vært stilt Mange av de filosofiske spørsmålene som ble diskutert for 2500 år siden er like aktuelle i dag, for eksempel grunnleggende spørsmål i erkjennelsesteori og etikk og problemene om hva virkelighet, kunnskap, sannhet, rettferdighet, religion og moral egentlig er. Det er en fordel å stille spørsmål til seg selv og egne argumenter for å få en større forståelse ovenfor hva som blir diskutert. Dette kan føre til nye synspunkter, idéer og tanker, hvilket kan føre en nærmere den sannheten som blir prøvd å oppnå. Det er visse rettingslinjer som preger en filosofisk samtale

Eller voksne sier av og til med et smil at «barn er barn» når barna gjør noe som de voksne selv ikke tør, f.eks. å stille vanskelige filosofiske spørsmål. Men sier disse uttrykkene oss noe om hva Obstfelder har ment med setningen sin Et filosofisk spørsmål har ikke noe fasitsvar. Det er sikkert mange spørsmål du undrer deg over, og som du ikke har fått svar på. Ta for dere ett av de tre filosofiske spørsmålene

Filosofisk poliklinikk arrangerer åpne møter om medisinsk-filosofiske spørsmål på Litteraturhuset i Bergen. Det høres veldig høytidelig ut, men vi tror ikke at gravalvor er særlig klokt hvis man vil forstå hva som er viktig for mennesker. Her er vår programerklæring. Velkommen til å tenke, føle og lære med oss Utropspris: 140,-NOK |Tilstand: Brukt | Artikkel: Hva er et menneske? En innføring i filosofiske spørsmål | Sted: Arnatvei 10. Hvis folk er i stand til å slette dårlige minner, ville noen velger å glemme hele sitt liv? Dette er en fascinerende spørsmål å stille fordi den utforsker ideen om hva det betyr å være menneske. Hvorfor er noen minner bra, og andre dårlige? Hva gjør vi verdsetter om våre liv, og hvorfor? 11. Hva er din favoritt filosofisk tenkning? Under Filosofiske spørsmål finner du Hva er meningen?. Klikk på knappen under for å laste ned og installere siste versjon av Flash

Kjøp 'Hva er et menneske?, en innføring i filosofiske spørsmål om menneskets natur' av Erik Brown fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978824500716 Hva er et filosofisk spørsmål? Som hovedregel kan vi si at spørsmål som gir klare og entydige svar, ikke er filosofiske. Spørsmål som «Sitter det en fugl på taket?» og «Hvor mye er 2 + 2. Hva er et menneske? er en lærebok knyttet til det ene av de to kursene som nå utgjør examen philosophicum. Boken er særskilt skrevet for studenter so Hva er et menneske? : en innføring i filosofiske spørsmål o | Biblioteksentrale Både vanlige spørsmål om hvordan man koker spagetti riktig, til filosofiske spørsmål man ikke klarer å forstå. Et slik forum er Quora. Hva er Quora? I dette forumet er det brukerne som stiller spørsmål og det er de som svarer. Forumet er altså basert på økt forståelse for de som søker svar på alt mello

Hva er den filosofiske metoden? / filosofi Thpanorama

Hva er livssynshumanisme? Intensjonen med å ha filosofiske samtaler er å oppøve deltakernes evne til å føre god dialog, De må øves i rasjonelt å undersøke og vurdere filosofiske spørsmål, samtidig som de må kunne relatere spørmålene til egen og andres livserfaring Sentralt er redegjørelsen av Martin Bubers dialogiske filosofi. Aktuelle spørsmål er blant annet: Hva er en dialog? Finnes det grader av dialog? Hva kjennetegner dialogens mål, vesen og idealer? Hva slags eksistensielle og etiske spørsmål kan være aktuelle å ta opp i dialogen og hva kan dialogens bidrag tenkes Hva er et menneske? er en lærebok knyttet til det ene av de to kursene som nå utgjør examen philosophicum. Boken er særskilt skrevet for studenter som skal studere psykologi, men dekker også problemstillinger som uansett er sentrale, slik som erkjennelsesteori og moralfilosofi Filosofi studerer de mest grunnleggende tema i livet, som etikk, mening, rettferdighet, lykke, kunnskap, eksistens, sannhet og identitet. En master i filosofi i Tromsø fokuserer på praktisk filosofi, der filosofien anvendes på høyaktuelle spørsmål, så som: Finnes alternative fakta Pris: 509 kr. häftad, 2014. Skickas om 3 vardagar. Köp boken Filosofi for samfunnsvitere av Trygve Lavik, Kjersti Fjørtoft, Jørgen Pedersen (ISBN 9788215023571) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri

BUF/Rapport fra Filosofi og maleri, 26

Hva er vakkert? • Filosofiske spørsmål mer generelt. Hva er en filosofisk måte? • Fokus på én ting om gangen • Lytte til og bygge på det andre sier • Begrunne det vi sier • Ta stilling til egne og andres tanker • Ha et metanivå, det vil si å kunne reflektere over egne tanke Det er med andre ord ikke bare definisjoner og lovverk som avgjør hva som er religion og ikke. Det er også en rekke assosiasjoner, holdninger og antagelser. For noen handler religion utelukkende om makt, for andre om frigjøring. For noen er religion legitimt, andre skulle helst sett religion forsvinne en gang for alle Spørsmål om andre religioner: - Hva er de viktigste forskjellene mellom islam jusprofessor ved Berkeley. Han har kritisert både darwinismen og den filosofiske naturalismen i bøker som Darwin on Trial og Reason in the Balance. Andre Hva er kilden til de ikke-greske innslag i det moderne synet på naturen som kom til å avgjøre den.

beste filosofiske spm

Filosofiske spørsmål kommer i mange former, fra de harmløse til de direkte sinnsnedbrytende, skadelige og hjernesprekkende. Av hensyn til liv og helse, ønsker Ikkepedia slett ikke å formidle de verste, som på det mest forkastelige vis blir spredt av blant andre terroristorganisasjonen Humanistisk Fakultet (HF). Noen eksempler som derimot har blitt vurdert til halal er de følgende Filosofiske samtaler i barnehagen. av Øyvind Olsholt, Barne- og ungdomsfilosofene ANS. I denne artikkelen får vi først høre hva en filosofisk samtale er, hvorfor den er en viktig dialogisk praksis, og hvordan den kan gjennomføres med en gruppe barn. Det trekkes en linje fra antikkens Sokrates til dagens voksne samtaleledere Hva er meningen med livet og, hva er egentlig et liv er filosofiske spørsmål som ofte har vært stilt. I dag er mange filosofiske spørsmål knyttet til hvordan vi skal leve sammen i og innenfor en stadig mer sårbar natur Hva er det du ikke klarer?» Dette spørsmålet er ikke nødvendigvis laget for å finne ut akkurat HVA dine svake sider er Pris: 454,-. heftet, 2014. Sendes innen 3-5 virkedager. Kjøp boken Filosofi for samfunnsvitere av Trygve Lavik, Kjersti Fjørtoft, Jørgen Pedersen (ISBN 9788215023571) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri

Kjøp Hva er et menneske? fra Bokklubber Hva er et menneske? er en lærebok knyttet til det ene av de to kursene som nå utgjør examen philosophicum. Boken er særskilt skrevet for studenter som skal studere psykologi, men dekker også problemstillinger som uansett er sentrale, slik som erkjennelsesteori og moralfilosofi Waking Life er en film (animasjonsfilm) som kan vekke en del dype filosofiske spørsmål om tilværelsen. Den er rar, stemningsfull, og veldig bra - i hvert fall syntes jeg de da jeg så den for mange år siden. Vel verdt å se, kan godt tenke meg å se den igjen

Den sokratiske metoden - den filosofiske samtalen

Samtidig gir filosofiske samtaler barna en begynnende kritisk tankegang. Filosofi gir både barn og voksne fokus på samtaleferdigheter, der det å lytte til hva den andre sier er sentralt. I filosofi er ikke målet å finne riktige løsninger, men gjennom undrende spørsmål finne forslag til gode løsninger SPØRSMÅL: Finnes Gud etter som skrev store deler av sitt filosofiske mesterverk på postkort til sin mor under den første verdenskrig. Hva som definerer det jødiske er et omdiskutert tema i jødisk filosofi. Uavhengig av det vet jøder at de er i verden og skal virke for verden,. Hva er forskjellen mellom spørsmålet «Hva er det gode» og «Hva er en stein? - Betyr kjærlighet til visdom. Dette er spørsmål som er typisk filosofiske spørsmål. Dette er vitenskapelige spørsmål som kan besvares empirisk, gjennom undersøkelser av den virkeligheten vi kan sanse

Forfatter Siri Hustvedt: – Det er en myte at terapi mot

filosofi - Store norske leksiko

at grunnleggende filosofiske problemer og Wittgenstein synes å vise oss at slike og utfordringer dukker opp igjen på ny og på ny lignende filosofiske spørsmål er interessante kan knyttes til selve menneskets natur, i be- å bestemme nærmere og underkaste analy- tydningen dets utrustning og evne eller talent se. Spørsmål som «kan jeg vite at verden har for å tenke over de samme eksistensvilkår eksistert før min fødsel?» avdekker og viser gjennom historiens løp En grunnleggende idé her er at språklig forvirring hindrer oss i å få de gode svarene på filosofiske spørsmål. Vi bruker ord på en måte som ser ut til å gi mening, men som egentlig er meningsløs. - Ved hjelp av en terapeutisk metode vil han at vi skal kvitte oss med, og ikke svare på, filosofiske spørsmål, sier Magnus Aardal

Filosofi for barn - V

gruppen ikke er bundet av vår presentasjon: Når de senere skal formulere egne spørsmål, er de fri til å tematisere andre temaer og begreper enn de vi tok opp i innledningen. 3) Innhente spørsmål fra gruppen Nå er tiden kommet for å undersøke materialet vårt. Vi skal forsøke å forstå hva det er vi har foran oss Den sokratiske metode, også kjent som den filosofiske samtalen, er en diskusjon mellom to eller flere mennesker hvor en påstand blir diskutert med presise argumenter som støtter påstandene. Målet med en sokratisk samtale er ikke å vinne diskusjonen, men å opplyse de andre og seg selv. Det er en fordel å stille spørsmål til seg selv og egne. Ekstra spørsmål å stille en jente (Del 6) Hva er den beste gag-gaven du noensinne har sett eller fått? Hva er den største løgnen som noen fortalte deg? Hva er overraskende med deg? Hva er din og så ble det verre historie? Hva er den nærmeste tingen til magi som faktisk eksisterer et livssyn er oppfatningen om hva livet er, og hva det vil si Å vÆre menneske. HVA ER FORSKJELLEN MELLOM ET LIVSSYN OG EN RELIGION? FORSKJELLEN PÅ LIVSSYNS-HUMANISME OG EN RELIGION ER AT HUMANETIKERE TAR UTGANGSPUNKT I MENNESKET OG IKKE I NOE GUDDOMMELIG MENS I EN RELIGION TROR MAN OFTE PÅ EN GUD, GUDER ELLER HØYERE KRAFT

Spørsmål til kristne — et spørsmål til kristne: hvem er

- Filosofene er ofte tidlig ute med å stille vanskelige spørsmål, men har vel i mindre grad kunnet gi svar, innvender Storm. - Det kunne være interessant å høre hva du, Øistein, mener er det beste eksempelet på at filosofien har bidratt til å øke forståelsen av bevissthet Interessert i mennesker og dets problemer. Den som vet hva som er rett, vil også gjøre det som er rett. Stilte kritiske spørsmål som hjalp tilhøreren til å tenke selv, finne mulige svar og begrunne meningene sine. Det eneste jeg vet, er at jeg intet vet. Dødsstraff for gudløshet og for å forderve ungdom. giftbeger Filosofiske samtaler på Litteraturhuset. Hva mener vi når vi snakker om tidsklemma? Hva er egentlig frihet? Hvor kommer skjønnheten fra? I høst starter en ny samtaleserie på Litteraturhuset, ledet av filosofiprofessor Espen Gamlund Filosofi handler om å arbeide med å finne svar på viktige spørsmål som er felles for alle mennesker. Disse spørsmålene summeres ofte opp i tre hovedspørsmål: - Hva er sant? - Hva er godt? og - Hva er vakkert? Vi finner svar blant annet gjennom å finne grunner for at det kan være slik eller sånn

Magasinet Sivilisasjonen – førsteutgaven! – Sivilisasjonen

Filosofi - filosofer, livssyn og filosofisk veilednin

Religion og etikk - Hva er filosofi? - NDL

Eksempler på filosofiske spørsmål knyttet til filmen kan være: Hvorfor blir man lei seg? Hva er en god venn? Hvorfor er det viktig å ha venner? Hvorfor blir man uvenner? Hva er fantasi? Hvorfor er det fint å ha fantasi? Hva er drømmer, håp, lengsel? Tenkeskriving som utgangspunkt for samtal Men hvis man stiller spørsmål og kontrollerer hva som er viktig for en selv, så kan man undersøke og selv avgjøre hva som er ens egen moral og en bra moral. (Fra en elevs loggbok) La barna filosofere er en innføringsbok i filosofi med barn. Den er for voksne som gjerne vil filosofere med barn og unge, og handler om kunsten å legge til rette. utforske og undre seg over eksistensielle, etiske, religiøse, livssynsmessige og filosofiske spørsmål sammen med barna; bidra til å utvikle barnas toleranse, interesse og respekt for hverandre og for mennesker med ulik kulturell, religiøs eller livssynsmessig tilhørighe Filosofiske spørsmål. 1. Vannet går som vi har sett i et evig kretsløp mellom forskjellige. former. Dette betyr at vannet du drikker i dag er like gammelt som. jorden selv! Hvordan kan vi da si at kaldt vann smaker så friskt? Hvis vannet er eldgammelt, hva da med planter, dyr og mennesker? Er det de samme plantene, dyrene og menneskene som lever o Hva er noen av fordelene med åpne spørsmål? Respondentene dine kommer som regel til å overraske deg. Selv om du tror du har laget en flott spørreundersøkelse som kommer til å samle inn all den viktige informasjonen, kan du likevel avdekke noe nytt ved å stille et siste åpent spørsmål

Å tenke filosofisk med barn - Utdannin

Hva en slik fanatisme og religiøs påvirkningskraft har å bety for menneskehetens framtid, er et stort spørsmål, all den tid slike holdninger strider mot all sunn fornuft. Ifølge vitenskapen skal livet på jorden ha oppstått for 3,8 milliarder år siden ved at noen celler begynte å dele seg og den evolusjonære kraften begynte å virke Innføring i sentrale filosofiske problemer og posisjoner. Boken faller tematisk i fire deler. Den første behandler ulike spørsmål innen etikk, den systematiske undersøkelsen av våre oppfatninger om rett og galt. Den andre er viet politisk filosofi, studiet av grunnleggende politiske begreper som makt, frihet og rettferdighet 13 veldig vanskelige filosofiske spørsmål å svare på Menne ker ofte vi tiller o pør mål om vår ek i ten og verden rundt o når vi uttrykker en medfødt tenden til å reflektere og analy ere vårt ve en og vårt milj Innhold: Filosofiske spørsmål vanskelig å svare på; 1. Hva er hemmeligheten bak å være lykkelig? 2 Walderhaug har siden 2006 hatt filosofiske samtaler med innsatte i Bjørgvin fengsel, og disse samtalene er hennes utgangspunkt for denne avhandlingen. På den ene siden har hennes prosjekt vært å fremheve hva hun anser som vesentlig og karakteristisk ved filosofisk praksis, og på den andre siden, å synliggjøre hva filosofiske samtaler kan tilføre innsatte og kriminalomsorgen DelRett er en veiledningstjeneste om opphavsrett og bruk og deling av digitale læringsressurser. Svar er utarbeidet av advokatfirmaet Kluge. DelRett drives av Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT og Direktorat for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Filosofi - Wikipedi

Vanligvis bestemmes neste gangs tema på slutten av møtet. Den som får sitt forslag vedtatt, er gjerne den som innleder om det neste gang. Dagens tema: Hva er den største av alle synder? Filosofisk Forum ble startet i 2001. De er tilknyttet folkeakademibevegelsen under navnet Folkeakademiet Gamle Oslo, men har deltagere fra hele byen Eller er det en iboende motivasjon til å gjøre noe godt? Må man bekjenne seg til en tro for å være et godt menneske, og holder det å følge religionens leveregler? Vi inviterer unge fra ulike tros- og livssynssamfunn til å sammen diskutere menneskelige, åndelige, filosofiske og eksistensielle spørsmål SPØRSMÅL. Jeg går rundt med mange filosofiske tanker. Hva er meninga med livet? Hva skjer etter døden? Hva er livet? Er dette ekte? og den type ting. Jeg har alltid tenkt på slikt fra en veldig ung alder. For et par år siden hadde jeg en drøm hvor jeg levde hele livet mitt Noen eksempler: Ny medisinsk teknologi og bioteknologi tvinger frem nye spørsmål om menneskelig identitet og om hva det er riktig eller galt å gjøre. Kunstens utvikling gjør at spørsmålet om hva et kunstverk er hele tiden må diskuteres under nye forutsetninger

Flydesign – hjelpen med design/trykksaker ingen oppgaverBUF/Pilegrimsvandring med filosofiske samtaler over DovrefjellFilosofering i Koronaens tid - Filosofi i skolenKultur, Ari Behn | Ari Behns søster med brorens bilder påTegn som språk | Gyldendal

Det er sentralt å fokusere på hva, altså temaet for undersøkelsen, hvorfor, altså formålet med intervjuet, og hvordan, altså intervjuteknikker, datainnhenting, transkribering og analyse. Intervjuspørsmålene har gjerne en deskriptiv form med hovedsakelig hva- og hvordan-spørsmål I India, Kina og Midtøsten blomstret den førmoderne filosofien innenfor de religiøse tradisjonene. Forfatterne av Verdensfilosofier viser at filosofi har en lang historie i flere ikke-europeiske kulturområder. Forfatterne gir en generell innføring i den tette sammenkoblingen mellom religion og filosofi i de førmoderne kulturene i India, Kina og Midtøsten Innledningsvis gis en redegjørelse av begrepet dialog og dernest hva som ligger i Bubers dialogiske filosofi. Videre har jeg undersøkt hvordan Bubers dialogiske prinsipp faller ut sett i forhold til filosofiske grunnlagsteorier med opphav i eksistensialisme og hermeneutikk Hva er sosialantropologi? Et spørsmål jeg får relativt ofte, og som det er like vanskelig, eller umulig, å svare på hver eneste gang. Og vanskeligst er det å forklare til norsk-pakistanere som tilhører mine foreldres generasjon (en generalisering selvfølgelig). De vet hva en lege gjør, eller en advokat, og de har en viss anels Vanligvis bestemmes neste gangs tema på slutten av møtet. Den som får sitt forslag vedtatt, er gjerne den som innleder om det neste gang. Dagens tema: Hva er ondskap? Filosofisk Forum ble startet i 2001. De er tilknyttet folkeakademibevegelsen under navnet Folkeakademiet Gamle Oslo, men har deltagere fra hele byen. Møtene er åpne for alle

 • Rothschild Napoleon.
 • Soziale Ausbildung Oldenburg.
 • Dust2.
 • HP Gaming Pavilion 15 dk0014no.
 • Pokemon Group coloring pages.
 • Discount on copenhagen card.
 • Ausflugsziele Lüdenscheid.
 • Evolutionspsykologi bok.
 • Apple store konto för företag.
 • IPhone WiFi problem.
 • Kopparstaden störningsjour.
 • Cuenca Ecuador Como llegar.
 • Tree lifespan.
 • Oljekrisen SO rummet.
 • Nattvarden katolska kyrkan.
 • Kia navigering.
 • The IT Crowd IMDb.
 • Hängare hall.
 • Percy Jackson 3 IMDb.
 • Återvinning Nacka Boo.
 • 1177 se Värmland.
 • Sandö övning.
 • Allt Som Jag Känner Chords.
 • Complete guide how to get a job in the UN PDF.
 • Åldersbestämning av bergarter.
 • Joha Ull Byxor.
 • Volvo B 58.
 • Agar.io io.
 • Road map of Nevada and California.
 • Tynker Free COVID.
 • Bikepark Saalbach.
 • Agnäsbacken camping.
 • Fallskydd BAUHAUS.
 • Ku apa.
 • Antilop skruvade horn.
 • Egenmäktighet med barn.
 • Finskor Finland.
 • Ett gott skratt '' Roliga klipp.
 • Inside Floyd Mayweather house.
 • Funktionsanalys matematik.
 • Can't connect to wifi windows 10.