Home

Nöjd medarbetarenkät

Personalnöjdhet handlar om många olika faktorer, ofta kopplade till de konkreta villkoren under arbetsdagen på kontoret samt förmåner och lön personalen får för sin tid och sina insatser. Medarbetarna kan tycka om sina jobb av många olika anledningar NMI: Nöjd Medarbetar Index. NMI står för Nöjd Medarbetar Index och är ett sätt att mäta hur väl dina medarbetare trivs på arbetsplatsen, hur nöjda de är med ledarskapet och hur dom uppfattar företagsmiljön. Lyckas med din medarbetarenkät - frågor du bör ställa Beställ en medarbetarundersökning! Enkätfabriken genomför medarbetarundersökningar till företag i hela Sverige och hjälper er förbättra medarbetarnöjdhet. Få konkreta resultat på vad som gör de anställda nöjda och hur ledningen bör jobba vidare för att öka trivsel och engagemang Medarbetarenkät Puls . Net Promoter Score för medarbetarnöjdhet (eNPS) Så här får du maximalt värde May 20, 2020. Idag vet vi att låg medarbetarnöjdhet ofta resulterar i hög personalomsättning och låg produktivitet, vilket kostar företagen pengar Enkelt sätt att få information. Med en medarbetarenkät kan man ta reda på hur arbetsmiljön ser ut och därefter göra förbättringar. Det görs av arbetsgivare som vill ta reda på hur de anställda mår, ofta som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Men medarbetarundersökningar kan också göras av företagshälsan

Frågor för enkäter om personalnöjdhet SurveyMonke

Fördelarna med att använda Nöjd Medarbetar Index (NMI), som metoden förkortas, är att få en enkelt mätbar uppfattning över hur nöjda medarbetarna är. Många kombinerar också metoden med fler frågor i mer omfattande medarbetarundersökningar eftersom det ger mer information, men de kan fortfarande plocka ut just dessa frågor för att få ett index att jämföra med Medarbetarenkäter ett trubbigt verktyg. Medarbetarenkäter. Medarbetarenkäter är populära och används på större arbetsplatser för att ta reda på hur arbetsmiljön och ledarskapet fungerar. Men det är ett trubbigt verktyg, visar forskning från Lunds universitet. De standardiserade enkäterna ger bara sken av att säga sanningen Chefs undersökning visar att medarbetarundersökningarna också kan vara ett orosmoment hos både chefer och medarbetare. Mer än var tionde chef (13 procent) tycker att undersökningen skapar oro bland medarbetarna. Var femte anser att det rör upp känslor hos ledningen

kommer en kortfattad redogörelse för hur SCB:s modell, Nöjd-Medarbetar-Index (NMI), används för att analysera resultaten. Modellens uppbyggnad Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på arbetsförhållandena i sin helhet (NMI), dels av ett antal faktorer som speglar olika delar av arbetsförhållandena Enkäten 2019 skickades ut till 951 medarbetare vid Socialförvaltningen och svarsfrekvensen blev 85,3 % (811 svarande). År 2018 var svarsfrekvensen 80,9 %. Socialförvaltningens resultat är totalt sett mycket bra med ett Nöjt medarbetar- index på 4,1 av 5 möjliga och ett Hållbart medarbetarengagemang på 4,2 av 5 möjliga

NMI - Nöjd medarbetar index - därför ska du mäta NM

Alla områden där era medarbetare ger feedback har inte samma grad av inverkan på medarbetarens totala nöjdhet. Vi analyserar vilka frågor som har störst individuell påverkan på den totala medarbetarnöjdheten, och kan på så sätt rangordna de viktigaste frågorna som ni bör prioritera. Viktigast. Näst viktigast. Viktig En nöjd medarbetare är en engagerad medarbetare? Riktigt så enkelt är det inte, säger Maria Grudén på Great Place to Work. Förtroende är den viktigaste katalysatorn för att skapa engagemang. Tags: employee engagement, förtroende, medarbetarengagemang, medarbetarenkät Nöjd medarbetarindex NMI för kommunen med förbund och bolag är 4. Hållbart medarbetarengagemang HME för kommunen med förbund och bolag är 4,2. Bakgrund och syfte Medarbetarenkäten genomförs nu för tredje gången för samtliga förvaltningar, två kommunalförbund och för sex bolag En nöjd medarbetare kan vara en medarbetare som får göra det som hon eller han själv vill göra och inte det som ligger i linjen med organisationen eller arbetsplatsens vision och mål. En ren trivselundersökning leder ibland också till att ledningens intresse för undersökningen blir svag Medarbetarundersökning. En medarbetarundersökning är ett bra verktyg för utveckla medarbetarupplevelsen. Via next får ni en kundanpassad och åtgärdsinriktad medarbetarundersökning som hjälper er få nöjda och engagerade medarbetare. Vi tar ett helhetsansvar för genomförandet av alla delar av medarbetarundersökningen

Jag är nöjd med min chef. Respekt för anställda Min chef behandlar mig med respekt. Min chef hör vad jag säger. Organisationen respekterar sina anställda. Min chef värderar mina talanger och vad jag tillför. Organisationen värderar mina talanger och vad jag tillför. Mina medarbetare respekterar mig. Idéer och inflytand En medarbetarundersökning är ett bra första steg när du vill förbättra arbetsmiljön. Det är först när du har kunskap om hur dina anställda upplever arbetsplatsen som du kan göra effektfulla förbättringar. Bra medarbetarundersökningar är ett viktigt verktyg för förbättringsarbetet i verksamheten Frågorna i Västra Götalandsregionens medarbetarenkät 2017 2 (6) 12. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete. 13. Jag har möjlighet att delta i planeringen av hur mitt arbete ska utföras. 14. I mitt arbete används min kompetens och förmåga på rätt sätt. 15. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete Edekyl & Värme - medarbetarenkät Filialtillhörighet * HK Örebro Västerås Stockholm Uppsala Norrköping Linköping Larmcentral Kollektivare/Tjänsteman * Kollektivare Tjänstema

Nöjd-kundenkät. En enkät bland våra hyres-gäster visar att dessa överlag är nöjda med Sollentunahem som hyresvärd och hur vi bemöter våra hyresgäster. Hela 90 procent av dem som svarade trivs och kan tänka sig att rekommendera Sollentunahem både som hyresvärd och förvaltare. Nöjd-medarbetarenkät. Årets medarbetarenkät 4. Chefen blir syndabock. Som organisationskonsult är jag väl medveten om att det finns dåligt ledarskap här och var i våra organisationer. Men jag har också sett otaliga exempel på duktiga och ambitiösa ledare, som får en anonym kritik att förhålla sig till i en medarbetarenkät

Medarbetarundersökning - Enkätfabrike

Förrutom att ha ett mycket kompetent enkätverktyg har vi även Nöjd kund mätningsinstrument med tillhörande Dashboards med klara indikatorer för vad som behöver förbättras. Nöjd Kund Dashboards för Hotell och Restaurang. Vi ser till att ni vet vad som behöver förbättras och tjäna mer pengar. Läs mer nedan En nöjd medarbetare jämställs med en effektiv medarbetare Antagandet att nöjda medarbetare ger högre produktivitet är också fel. Forskning visar att nöjdhet inte triggar engagemang och att ledare som fokuserar på nöjdhet har väsentligt högre sjukfrånvaro bland sina medarbetare än de ledare som fokuserar på uppdraget Vartannat år genomför vi en medarbetarenkät i Katrineholms kommun. Undersökningen mynnar ut i ett Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) mellan 1-100 för olika frågor. Kommunens resultat förra gången var 65 och målet nå 70. Undersökningen ligger till grund för diskussioner om åtgärder för hur vi ska kunna arbeta tillsammans på bästa sätt

eNPS för medarbetarnöjdhet

 1. Otydlig organisation, bristande kännedom om mål och strategier, samt sämre balans mellan arbete och fritid är några av resultaten från årets medarbetarenkät. Trots det skulle många anställda rekommendera Karolinska Institutet (KI) som arbetsgivare och majoriteten är nöjd med sin arbetsplats
 2. Ett utvecklingssamtal ska alltid utgå från verksamheten, och vad dina medarbetare behöver för att kunna bidra till den så bra som möjligt. Inför ett utvecklingssamtal ska både du som chef och medarbetaren förbereda er, t ex med hjälp av en mall. Här hittar du våra tips och en mall för utvecklingssamtal
 3. Med hjälp av frågeformulär till personalen kan ni skapa en bättre arbetsplats. Skapa KOSTNADSFRIA professionella medarbetarenkäter, feedbackformulär och utvärderingar idag
 4. al™ Vårt mål är att ha en nöjd och självsäker besökare som vill komma tillbaka, och vi behöver lokala verktyg för att uppnå det. GreatRate samlar vårt annars splittrade fokus. Sandra Björk Evidensia
 5. arbetstid vid behov Instämmer inte alls 1 - 10 Instämmer helt. Arbetstakt; fråga 2 - arbetstakten är lagom Instämmer inte alls 1 - 10 Instämmer helt. Arbetstakt; fråga 3 - jag har möjlighet.

10 tips för en bra medarbetarenkät - Suntarbetsli

Resultaten från 2010 års medarbetarenkät visar att medarbetarna på Trafikkontoret ger ett gott betyg för arbetsförhållandena. Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) är 66 vilket innebär en tydlig ökning jämfört med förra årets undersökning då NMI var 62. Som jämförelse kan nämnas att stadens genomsnitt 2009 var NMI 62. Om undersökninge Positivt resultat i landstingets medarbetarenkät. Facebook. LinkedIn. Medarbetarenkäten omfattar 14 frågeområden, som vägs samman i ett så kallat Nöjd medarbetarindex (NMI)

Mät medarbetarnöjdhet med hjälp av Nöjd Medarbetar Inde

Det finns många olika metoder för att ta reda på kundernas åsikter. En av dem är Net Promoter Score (NPS) för att mäta nöjd kund index, NKI. NPS är det enklaste och snabbaste sättet att mäta kundlojalitet gentemot företaget, produkten, tjänsten eller varumärket Systematiskt arbetsmiljöarbete Rutin 2004-09-30 1(2) Personalavdelningen Kalender för arbetsmiljöfrågor på LSG - möten År Tema Resursperson/Ansvari Oförändrat resultat i årets medarbetarenkät. I enkäten har medarbetare och chefer fått säga hur de upplever sitt jobb, vad de är nöjda med och vad det är mindre nöjda med. Nära 38 000 enkäter i digital form skickades till medarbetare och chefer i slutet av november Flera av kommunens skolor behöver förbättra sitt ledarskap. Det visar den medarbetarundersökning som nyligen gjorts. Bäst betyg får Kulturskolan och Åledsskolan medan Österled hamnar i botten. Även Kvibille, Haverdal och Gullbrandstorp hamnar lågt men här är personalen å andra sidan nöjd med arbetsklimatet

Punkt 20. Medarbetarenkät 2017 Förslag till beslut i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon - att anteckna information om medarbetarenkät 201 7 för Göta Lejon . Sammanfattning Informationen innehåller resultatet från medarbetarenkäten 2017 för Göta Lejon och för hela Staden. Göta Lejon hade ett Nöjd medarbetar index (NMI. Transcript Medarbetarenkät(487 kB, pdf)Medarbetarenkät(487 kB, pdf Nöjd personal i primärvården i Falkenberg. Lyssna från tidpunkt: Det visar en medarbetarenkät som 90 procent av de anställda inom primärvården i Falkenberg svarat på Medarbetarenkät för upp till 300 anställda. Frågorna i det distribuerade frågeformuläret är skräddarsydda för din organisation och inte från en mall. Vi intervjuar din utsedda kontaktperson och sedan administreras flödet av oss. Detta projekt omfattar följande: - Vi skapar frågorna åt dig efter en planerad intervju Chefer i allmänhet har inte undersökningar eller analys som sin profession och man nöjer sig ofta med att titta på de siffror som en undersökning kan visa. Man missar alltså hela poängen med vad en bra medarbetarenkät och undersökning kan leda till - åtgärder som förbättrar verksamheten

Medarbetarenkät- arbetets innehåll Medarbetarnas upplevelse av arbetsuppgifter och arbetstillfredsställelse. Medelvärde, skala 1-4. Källa: Egen undersökning 3,2 Medarbetarenkät- arbetsorganisation Nöjd Medborgarindex- idrott- och motionsanläggninga Medarbetarenkät Under 2019 genomfördes för andra året en utförligare medarbetarenkät. Medarbetarenkäten bygger på frågor gällande Hållbart medarbetarengagemang (HME) men också frågor kring den Organisatoriska- och sociala arbetsmiljön samt frågor som rör diskrimineringslagen En nöjd medarbetarenkät har genomförts under 2017. Se bild nedan. En svarsfrekvens på 83 0/0. Ett indexvärde på betyg bra/mycket bra på 79 0/0.. Nöjd medarbetarenkät diskuteras på nästa styrelsemöte. §9 Nästa möte . 15 personer är anmälda till vårmöte med löner på dagordningen 19 april klockan 16.30. Nästa styrelsemöte är bokat 17 maj på Söderslättshallen. Alla kommande styrelsemöten bokas p I arbetet användes även analyser från befintliga dialoger, exempelvis medarbetarenkät och nöjd kund-undersökningar. Den interna analysen resulterade i ett antal högt prioriterade hållbarhetsområden, som i sin tur viktades mot affärsvärdet

Medarbetarenkäter ett trubbigt verktyg Prevent

Trots ökat förtroende för ledningen och ökad kunskap om verksamhetens mål har Nöjd-Medarbetar-Index, NMI, inte förbättrats. Det visar årets medarbetarenkät inom Polisen Vårdförbundet kritiserar landstingets medarbetarenkät. Lyssna från tidpunkt: 1:20 min. Min sida Finns på Min sida Dela Publicerat tisdag 24 november 2015 kl 10.22 Den.

Minsta nöjd är medarbetare inom vård och omsorg. Annsofie Wieland. Det är några slutsatser i sammanfattningen av årets medarbetarenkät, som besvarades av 933 personer Nöjd Medarbetar Index genomförs hos all personal så att alla får vara med och ge sin bild av hur de ser på deras egen arbetsplats och hur de tror att kunden uppfattar dem. Anledningen till att man gör detta är bl.a. för att titta på om man tror att kunden tycker likadant som oss eller om de har andra prioriteringar Medarbetarenkät Medarbetarenkät Vartannat år genomförs en enkät bland samtliga medarbetare för att få fram NMI, nöjd medarbetarindex. 2020 genomfördes enkäten och resultatet blev NMI blev 77 (tidigare 73). Arbetet med att utveckla arbetsplatsen och ledarskapet fortsätter Volvo Group har satsat på ett kommunikativt ledarskap för att öka medarbetarnas engagemang. Allt började med en medarbetarenkät 2013 som visade behovet av ökad kommunikation, berättar Kennie Kjellström, director communicative leadership, för T:

Nya sätt att få reda på vad medarbetarna tycker Che

Kommunanställda i Motala trivs bättre på jobbet. En ny medarbetarenkät visar förbättrad syn på ledarskap, styrning och motivation bland personalen 1e Totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation 70% 63% 72% 72% 64% U6 I mitt senaste utvecklings- / medarbetarsamtal fick jag feedback som är användbar för mig 70% 69% 68% 70% 64% 12b Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 82% 80% 76% 85% 77% 6d Jag har kompetens för att nå målen 92% 90% 93% 92% 88% 12

Välj bort de frågor som inte är relevanta för er genom att klicka på kryssen till höger. När du känner dig nöjd klickar du på knappen Skapa. Har du inte redan loggat in behöver du göra det. Nästa steg är att samla gruppen och prata om resultatet. Boka in ett möte redan nu Treano Bygg är ett Great Place to Work-företag! Vi bestämde oss 2013 för att tillsammans med alla medarbetare jobba fram en vision och en värdegrund. Sedan dess har vår vision varit att bli Branschens mest attraktiva arbetsgivare och värdegrunden Laganda, Personlig och Ansvarsfull. Detta är vårt sätt att skapa förutsättningar för att lyckas bibehålla samt [ Med Webropols rapporteringsverktyg skapar du enkelt rapporter du kan anpassa och analysera. Du kan även dela och exportera dina rapporter med dina kollegor l Nöjd-Medarbetar-Index » Sjukfrånvaron minskade med 0,9 kalenderdag per medarbetare. Olika typer av insatser pågår, som utbildning av chefer och individuellt stöd. Det är positivt att kommunen vänt utvecklingen till minskning av sjukfrånvaron, men svårt att nå målsättningen på 22,2 dagar. » Medarbetarenkät genomförs i september

- att anteckna information om medarbetarenkät 2016 för Göta Lejon . Sammanfattning Informationen innehåller resultatet från medarbetarenkäten 2016 för Göta Lejon och för hela Staden. Göta Lejon hade ett Nöjd medarbetar index (NMI) på 66 vilket var det näst högsta resultatet i Staden Utryckarna trivs sämst och den administrativa personalen trivs bäst. Det visar polisens medarbetarenkät som nu brutits upp på detaljnivå. Klart är att ledningen ger sig själva ett högre betyg än vad medarbetarna gör Nöjd medarbetarindex (medarbetarenkät) Förbättrat resultat jämfört med 2010 (61) 60. Medarbetarnas hälsa ska förbättras. Sjukfrånvaron i procent av arbetstiden

Medarbetarundersökning - Marknadskraf

 1. Nöjd medarbetarindex (NMI), skala 1-5 - för Kalmar kommunkoncern Faktorer • Kompetens och utveckling 4,2 • Medarbetarskap 4,1 • Arbetsmotivation 4,6 • Information 4,1 • Arbetssätt och mål 3,8 • Kommunikation och Medarbetarenkät 2016 Author
 2. Medarbetarenkät 2016 Dnr KS/2016:760 020 Kommunledningskontoret förslag till personaldelegationen Personaldelegationen föreslår kommunstyrelsen besluta. Resultat medarbetarenkät 2016, daterad 2016-11-28, läggs till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Vartannat år genomför Osby kommun en medarbetarundersökning för att ge arbetsgivare
 3. Resultaten från Älmhults kommuns medarbetarenkät 2017 är klara: Hög motivation bland medarbetarna. Vid en jämförelse med andra kommuner på frågor som är kopplade till nöjd medarbetare ligger vårt resultat strax över medelvärdet, vilket det även gjorde vid förra mätningen
 4. Årsredovisning 2011 - Motala kommu

Miljöpartisten Mats Karlssons motion om förstärkning av personal på fritidshemmen fick fart på fullmäktige såpass mycket att en ledamot bad om ursäkt för en svordom i stridens hetta - Men en anonym medarbetarenkät som egentligen inte är anonym är inget bra mätinstrument, Senare upprättades ändå ett policydokument på området, som hon är nöjd med Varför en medarbetarenkät? Nöjd medarbetarindex (NMI) Totalt sett - hur nöjd är du med din arbetssituation. Hur väl uppfyller din förvaltning/ditt bolag dina förväntningar. Hur nära är din egen arbetssituation en ideal arbetssituation. Hot, våld, kränkningar och trakasserier

Är nöjda medarbetare tillräckligt? HRbloggen

 1. Nyckeln till framgång i ett företag är kunderna. Börja förstå dina befintliga kunder som aldrig förr. Era kunder är unika och med vår erfarenhet och passion hjälper vi er att öka uppfattningen som leder till gynnsamma förändring
 2. Nöjd Kund Index (de viktigaste frågorna mäts i en skala från 0 till 100, såsom tillfredsställelse med en produkt eller tjänst, köpbenägenhet i framtiden, liksom rekommendation av produkten) Glöm inte att ställa bakgrundsfrågor. Detta gör det möjligt att jämföra olika grupper av kunder i rapportering och analys
 3. enhet passar för: både kvinnor och.
 4. Lyckas med din medarbetarenkät - frågor du bör ställa. I denna artikel delar vi med oss av våra erfarenheter av hur du skapar och lyckas med din medarbetarenkät samt frågor som du bör ställa. Läs mer. 360-graders feedback - därför är det viktigt. Netigate har verktyg för Voice of.
 5. medarbetarenkät till alla medarbetare med månadslön varje år sedan starten 2012. Syftet med undersökningen är att medarbetare ska kunna berätta om och Mycket nöjd (4-5) 83% Nöjd (3) 14% Missnöjd (1-2) 3% MEDELVÄRDE: 4,2 Jag är stolt över det arbete jag utför VÅR
 6. nuvarande arbetssituation. 9,3% 22,9% 45,7% 22,1% 2,8 680 5 Totalt 2,8 680 5. Grupp Mottagare Ej kontaktbara Svarande Svarsfrekvens Länk 0 0 0 0% Vårgårda Medarbetarenkät 2013 skarp 890 0 685 77% Totalt 890 0 685 77%. Vikt Fråga Poäng 1 1. Mål 3,3 1 3. Arbetstillfredställelse 3,4 1 7. Ledarskap 3,2 Medel 3,3. Title.

Carina Swerlander är Sisabs HR-chef och nöjd med insatsen. I en intervju om insatsen till tidningen Kvalitetsmagasinet säger hon Det är ingen tvekan om att arbetet gett gott resultat. I årets medarbetarenkät ställde vi en fråga om medarbetarna tycker att arbetet med våra nyckelbeteenden haft positiv påverkan. 83 procent svarade ja Medarbetarenkät Vartannat år genomförs en enkät bland samtliga medarbetare för att få fram NMI, nöjd medarbetarindex. 2019 genomfördes ingen enkät men arbetet med att utveckla arbetsplatsen och ledarskapet fortsätter. Sommarjobbare Den ordinarie personalen har som vanligt haft stor hjälp av sommarjobbare under semestertiden Du har kommit in hit för att du vill skapa en webbenkät och givetvis kan man göra det på en mängd olika sätt. Du kan betala en programmerare att skapa ett formulär till dig så att du kan ta emot din information genom att du skapar först en word-mall Årets medarbetarenkät i Stockholms stad visar att Spånga-Tensta även detta år är den stadsdel som har högst nöjd-medarbetarindex i hela Stockholms stad (NMI). I år låg NMI på värdet 65. Medelvärdet totalt för stadsdelsnämnder var 62 och Spånga-Tensta slår klart näraliggande stadsdelar. Värdet räknas ut på ett flertal delfrågor såsom trivsel, arbetsklimat, organisation. Regelbunden medarbetarenkät. Kontinuerlig utveckling av patientjournalsystem. Systematiskt arbete med avvikelserapportering; Årlig redovisning av kvalité- och patientsäkerhetsarbete. Rutiner för hantering av klagomål och synpunkter på vården. Rutiner för samverkan med patienter och närstående

Är du nöjd med din arbetssituation Svaret kommer från årets medarbetarenkät. Vi har ett bra resultat, det har hela Österåkers kommun, mellan 4 och 5 på en femgradig skala. 7. Ekonomimål En budget i balans och en hög prognossäkerhe Precis som att många kunder kommer tillbaka. Man kan förlora ett uppdrag, men aldrig en nöjd kund. Eller en nöjd medarbetare. Medarbetarenkät 2018 PwC är ett av världens tio starkaste varumärken. Brand Finance's Brand Strength Index (BSI), 2017 PwC är Sveriges största revisions- och rådgivningsföretag

Video: Medarbetarundersökning - några tankar - Evidensbaserad H

LIBRIS titelinformation: Personal inom skola och äldreomsorg : Göteborg hösten 1999 : SCB:s medarbetarenkät Nöjd-Personal-Inde Hur nöjd är du med tydligheten i kommunens information? i Lomma kommuns medarbetarenkät. Resultatet för Ledarskapsindex är ett medelvärde av indexvärdet på tre frågor. Skalan är femgradig. Resultat 2016- 2019 Mått Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat.

MEDARBETARUNDERSÖKNING - KUNDANPASSAD UTFÖRANDE : Next

 1. Medarbetarenkät genomförs inte 2017 området mäts igen 2018. Resultatnivåer Målindikator Nöjda medarbetare Mätnin Medarbetarenkätens nöjd- medarbetarindex - snitt av värdefaktorerna Frekvens Jämna å
 2. Gällivare kommuns medarbetarenkät genomförs vartannat år. Hur nöjd är du med ditt arbete som helhet? 21 35 25 14 5 1 Mycket nöjd 6 5 4 3 2 Missnöjd 1. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 19 18 63 Har ni på er arbetsplats genomfört åtgärder från föregående medarbetarenkät
 3. Nöjd Brukar Index Bemötande Delaktighet och infly-tande NBI, Nöjd Brukar Index Åtagande i strategi och budget Personal Kompetens Validering Kan Kan med komplettering Yrkeskrav Kravmärkt Yrkesroll Personal Hälsa och arbete Statistik sjukfrånvaro Medarbetarenkät Sjukfrånvaro Nöjd medarbetarindex (NMI) Åtagande i strategi och budge
 4. Kommunen begärde även in en ny medarbetarenkät för att stämma av läget. Den visade att personalen var nöjd med det mesta, men inte med sin chef
 5. eringsarbete och möjlighet till delaktighet och inflytande. Resultatet från medarbetarenkäten något sämre än.

Hur gör man en medarbetarundersökning? Här är svare

 1. Vartannat år genomför vi en medarbetarenkät i Katrineholms kommun.Undersökningen mynnar ut i ett Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) mellan 1-100 för olika frågor. Kommunens resultat förra gången var 65 och målet nå 70. Undersökningen ligger till grund för diskussioner om åtgärder för hur vi ska kunna arbeta tillsammans på bästa sätt
 2. Förbättringen syns i medarbetarenkät, brukarenkät, vårt samverkansarbete och andra uppföljningar på respektive enhet. Ingen blir uppsagd för att man säger sin mening
 3. arbetssituation • 1c. Jag är stolt över det arbete vi utför på
 4. Kund- och medarbetarenkät 2016. Under mars månad genomförde vi två enkäter parallelt, en kundenkät bland våra kunder och en medarbetarenkät bland våra medarbetare. Enkätundersökningarna fyller två syften. Dels vill vi som nytt bolag tidigt få en samlad bild av vad vi behöver förbättra eller förändra
 5. Personalbokslut 2012 2 MEDARBETARENKÄT Nöjd medarbetarindex - NMI.. 3 Goda områden att bevara.. Kommun och Politik \ Kommunfakta \ Ekonomi och budget \ Årsredovisning \ 2012 \ Bilaga 3 Personalbokslut.pd
 6. Medarbetarenkät 2020 5 Bou § 78 Dnr 2020/000014 043 Budget 2020 - Ekonomisk uppföljning 6 Bou § 79 Dnr 2020/000030 714 Beslut om ny förskola i Vännäs 7 Bou Barn- och utbildningsnämnden är nöjd med genomförda kvalitetsdagar. Barn- och utbildningsnämndens beslu
 7. Att få tillbaka personalens förtroende är en av de första frågorna som styrelsen kommer att ta tag i. - Vi måste sätta oss in i de här frågorna, men sen tror jag att det vi framför allt ska försöka åstadkomma är att personalen känner tillförsikt för framtiden, säger Håkan Sörman

medarbetarna. År 3 kommer kommunen att genomföra en mer omfattande medarbetarenkät (NMI - Nöjd medarbetarindex) där frågor om indikatorerna ingår. Avgränsning . Jämställdhets- och mångfaldsplanen i Hjo kommun utgår enbart från ett arbetsgivarperspektiv Medarbetarenkät 2013. Bild 2 Disposition • Sammanfattning av resultatet 栀愀爀⁜ഀ栀 最愀 昀 爀瘀 渀琀渀椀渀最愀爀 瀀 洀椀最屲Totalt sett är jag nöjd med mina arbetsförutsättningar\爀屲Enheter totalt\爀吀漀琀愀氀琀 猀攀琀琀 爀 樀愀最 渀 樀搀 洀攀搀. KM, Nöjd kund punktlighet Hur punktlig kunderna upplever att trafiken är Pågatåg 8,0 8,0 Vi mäter och följer upp i årlig medarbetarenkät. Mål ekonomi 25 Ekonomimål Insikt Mål 2017 Utfall 2016 Ekonomi i balans Att vi hushållar med våra resurser I balans 0

Fyra av tio lärare i Uppsala hinner inte med sina arbetsuppgifter under arbetstid. Det visar en medarbetarenkät som gjorts i kommunens grund- och gymnasieskolor Enligt en medarbetarenkät på Göteborgsoperan har det inträffat sexton fall av sexuella trakasserier det senaste året, skriver Göteborgs-Posten.- Jag vill ha varenda incident och varenda case på mitt bord, säger operans vd Christina Björklund till tidningen.

Kommunen nöjd med polisens löften Röda siffror i medarbetarenkät Vi använder cookies, egna och tredje part, på denna webbplats för att bland annat personalisera innehåll och annonser i våra tjänster, för att spara och. NMI - Nöjd medarbetarindex. 2016: 65 (av 100) 2014: 63 (av 100) Relaterade dokument. Sammanställning av medarbetarenkät Västerviks kommun 2016 på koncernnivå, pdf 1,4 MB. Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation Kontakta kommunikatörerna. Johan Jensen, strategisk kommunikatö Medarbetarenkät 2014- slutrapport Utdraget bestyrkes 6(10) ~.!l!!!Z --~---· Hässleholms kommun Datum 2015-06-16 Kommunstyrelsen Handläggare Personalspecialist Lina Lindner Kommunledningskontoret Personalavdelningen förvaltningar ökade sina Nöjd Medarbetar Index Sjukfrånvarokostnad Exempelvis om ett företaget har valt att göra en del satsningar för att åtgärda korttidsfrånvaro är det begrundat att dessa åtgärder även följs upp med hjälp av nyckeltal för sjukfrånvaro. Nyckeltalen bör byggas upp så att man lätt kan analysera varför sjukfrånvarokostnaden minskat/ökat. Har antalet sjukdagar minskat eller kostnaden per dag o.s.v.

 • Carlsberg Copenhagen.
 • Anpassa webbsida till mobil.
 • Ladda litiumbatteri med vanlig laddare.
 • FGA 2020.
 • Alan Percy, 8th Duke of Northumberland.
 • Кратки цитати.
 • Mest attraktiva arbetsgivare 2020.
 • Noter altblockflöjt.
 • 80 tals Rock Radio.
 • Friskis och svettis Malmö app.
 • Command strips Sverige.
 • Hawaii five 0 season 10 sverige.
 • Light corn syrup.
 • Hur hittar man törved.
 • Best sellers beauty amazon.
 • Norge folkomröstning EU.
 • Neutrala nyheter.
 • Moms förklaring.
 • Twinkle Twinkle Little Star Mozart piano Tutorial.
 • Wonna Tower.
 • Carl M Lundh priser.
 • Haus Bar.
 • Huevos rancheros arla.
 • Bygga vinställ tegel.
 • Notis till rekryterare LinkedIn.
 • Severinsson Uddevalla.
 • Mountainbike Club Odenwald.
 • Ångkorg bambu hur gör man.
 • Hyra stubbfräs Malmö.
 • Welche Promis Rauchen nicht mehr.
 • PC för Alla Onedrive.
 • Mat till frigående höns.
 • Radiation coefficient.
 • E.T. film 1997.
 • Månfågel genre.
 • Gigamove Alternative.
 • Karta över Gran Canaria.
 • IKEA Jönköping öppettider corona.
 • Messi house Barcelona.
 • Booking.com 10%.
 • Rota island history.